ข่าว

'ราชกิจจาฯ' ประกาศรายชื่อประเทศ เที่ยวไทยแบบ 'ฟรีวีซ่า' เริ่ม 25 ก.ย. 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศแล้ว 2 ประเทศ เข้าไทย "ฟรีวีซ่า" ชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่ม 25 ก.ย. 2566

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2566  มีมติฟรีวีซ่า เปิดให้นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน เข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 2566-29 ก.พ. 2567 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว

 

ล่าสุด เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย  เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545

 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ดังนี้

 

(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

(2) สาธารณรัฐคาซัคสถาน


ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 

 

ราชกิจจาประกาศ กำหนดประเทศเข้าไทยเพื่อการท่องเที่ยว ยกเว้นวีซ่า 30 วัน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ