ข่าว

'เฉลิมชัย' ผลักดันเกษตรไทยสู่ยุค 5G เปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'รมว.เกษตรฯ' แถลงข่าวเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 4 มั่นใจ ผลักดันเกษตรไทยก้าวทันโลกดิจิทัล 5G นำงานวิจัยบูรณาการกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)และดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร แถลงข่าวเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตร อันดับ 1 ของประเทศ 

 

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาเรื่องบุคลากรเทคโนโลยี โครงสร้างและระบบการบริหารงานในภาคการเกษตรทั้งระบบ  จึงเห็นควรจะมีสถาบันในการฝึกอบรมและเป็นที่ประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ภาคการเกษตร เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำวิทยาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม มาบูรณาการต่อยอดในการทำงาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

ได้ดำเนินการผ่านมา 3 รุ่นแล้วผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ มีผู้นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมและสามารถขยายผลสร้างเครือข่ายได้จริง และในวันที่ 14 ก.ค. นี้จะมีการเปิดหลักสูตรรุ่นที่ 4 อย่างเป็นทางการ  

 

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า เกษตรกรจะมุ่งเน้นแค่การผลิตอย่างเดียว จะไม่ตอบโจทย์การพัฒนา ไม่สามารถก้าวทันโลกที่หมุนเร็วในยุคดิจิทัล 5G ซึ่งกระทรวงเดียวหรือหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำงานได้ จึงต้องบูรณาการร่วมมือภาคส่วนต่างๆ โดยมีพี่เลี้ยงเป็นภาครัฐให้ความรู้แก่ เอกชน ภาคการเกษตร ระดับวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 

"มั่นใจว่าหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นส่วนผลักดันสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตร ของประเทศไทย และจะช่วยยกระดับภาคการเกษตรของไทยเราก้าวไปข้างหน้าและ วกส. จะสนับสนุนให้ภาคการเกษตรเติบโตขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร โดยเฉพาะการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" 

 

ขณะที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร วกส. กล่าวว่า หลักสูตร วกส. มุงหวังที่จะพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในวงการเกษตรทั่วประเทศ และด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยกันเข้ามาขับเคลื่อนภาคการเกษตรทุกมิติ ซึ่งประสบความสำเร็จในทุกรุ่นที่ มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารที่สำคัญหลักสูตรได้นำข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน ระหว่างกันในผู้บริหารสามารถนำไป ปรับเสนอเป็นนโยบายและแผนของภาคการเกษตรต่อไป โดยเฉพาะการปรับข้อจำกัดระเบียบราชการที่เป็นอุปสรรคของภาคเอกชนสามารถนำมาเสนอแลกเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อน พัฒนาภาคการเกษตรของบ้านเราให้เป็นรูปธรรม

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ เปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ