ข่าว

โปรดเกล้าฯ ‘พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล’ ที่มีผลงานดี จำนวน 8,507 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โปรดเกล้าฯ 'พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล' ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ได้เลื่อนขึ้นตำแหน่งอัตราสูง จำนวน 8,507 ราย ประกาศลง ‘ราชกิจจานุเบกษา’ แล้ว ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

9 มิ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง‘พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล’จำนวน 8,507 ราย

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล(วาระตุลาคม 2564) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้นจํานวน 8,507 ราย ดังนี้

สํานักงานรัฐมนตรี

 

1. ว่าที่พันเอก ปฐวี ผดุงเกียรติ เป็น พันเอก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

 

2. ว่าที่นาวาโทหญิง พัชรี พูนศักดิ์สร้อย เป็น นาวาโทหญิง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564

 

3. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิรภัสสร ร่มโพธิ์ศรี เป็น ร้อยตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

4. ว่าที่พันตรี จักริน บุญคํา เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

5. ว่าที่ร้อยตรี ธนสิทธิ์ มั่งสุข เป็น ร้อยตรี

6. ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุญเรือน แก้วละเอียด เป็น ร้อยตรีหญิง ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564

7. ว่าที่พันเอก กันณิพัทษ์ โพธิ์ประพันธ์ เป็น พันเอก

8. ว่าที่พันเอก จักรินทร์ อินทร์จันทร์ เป็น พันเอก

9. ว่าที่พันเอก ชยุต ศาตะโยธิน เป็น พันเอก

10. ว่าที่พันเอก วริยา ศรีสันติแสง เป็น พันเอก

11. ว่าที่พันเอก วิสิฎฐ์พงศ์ ทองกระจ่าง เป็น พันเอก

12. ว่าที่พันเอก สุริยาวุธ ธนวัฒน์ เป็น พันเอก

13. ว่าที่นาวาอากาศเอก กมลวิช กุลมาดารัตน์ เป็น นาวาอากาศเอก

14. ว่าที่นาวาอากาศเอก ธนิสร ศรีบุญเรือง  เป็น นาวาอากาศเอก

15. ว่าที่นาวาอากาศเอก วชิรญาณ์ สุวรรณประเสริฐ  เป็น นาวาอากาศเอก

16. ว่าที่พันเอกหญิง วรารักษ์ วชิราภา  เป็น พันเอกหญิง

17. ว่าที่พันเอกหญิง สมจิตร พวงโต เป็น พันเอกหญิง

ทั้ง 11 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 

 

18. ว่าที่พันเอกหญิง รัตติการ พลแสน  เป็น พันเอกหญิง

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564

 

ตรวจสอบรายชื่อพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลทั้ง 8,507 ราย (คลิกที่นี่)

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด