ข่าว

'เกษตรกรดีเด่น 2566' เปิดรายนามผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล วันพืชมงคล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เกษตรกรดีเด่น 2566' เปิดรายนามผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล วันพืชมงคล ประจำปี 2566 จากหลากหลายอาชีพ สาขา รวม 35 ราย

'วันพืชมงคล 2566' นอกจากจะเป็นวันที่มีการจัด พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อทำการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย และ พระโคเสี่ยงทาย แล้ว ยังเป็นวันสำคัญของเกษตรกรไทย ที่จะได้เข้ารับพระรานทานโล่รางวัล เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566 ด้วย

 

 

สำหรับ 'เกษตรกรดีเด่น 2566' มีด้วยกันหลายสาขา โดยในปีนี้ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลทั้งสิ้น 35 ราย ดังนี้

 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

 

1. อาชีพทำนา - นายพิชัย โสทะ จ.นครสวรรค์

2. อาชีพทำสวน - นายจักรินทร์ โพธิ์พรม จ.อุดรธานี

3. อาชีพทำไร่ - นายชาญชัย ธนะกมลประดิษฐ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

4. อาชีพไร่นาสวนผสม - างสาวพนมรัตน์ รักเหล็ก จ.สุราษฎร์ธานี

5. อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางเงินเหรียญ โสมนาม จ.สกลนคร

6. อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายวุฒิศักดิ์ พรมแก้ว จ.พังงา

7. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์ จ.นครปฐม

8. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายสุชาติ ศรีประสม จ.ชลบุรี

9. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นายปกรณ์ วงศ์มโนพณิช จ.ราชบุรี

10. อาชีพปลูกสวนป่า - นายมนรัตน์ วิวิธธนากร จ.ปทุมธานี

11. สาขาบัญชีฟาร์ม - นายบรรจง แสนยะมูล จ.มหาสารคาม

12. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายคำภีร์ หงษ์คำ จ.เพชรบูรณ์

13. สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช - นายสายชล จันทร์วิไร จ.สุโขทัย

14. สาขาเกษตรอินทรีย์ - นายธนิต สมแก้ว จ.พัทลุง

15. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร - นางสาวสถาพร ตะวันขึ้น จ.สมุทรสงคราม

16. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นางสาวจิราพัชร คุ้มกุดขมิ้น จ.ชัยภูมิ

 

 

รับพระราชทานโล่รางวัล

 

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

 

1. กลุ่มเกษตรกรทำนา - กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องประดู่ จ.อุตรดิตถ์

2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน - กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอม จ.ศรีสะเกษ

3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ - แกะ จ.แพร่

4. กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงพื้นบ้านปากพูน จ.นครศรีธรรมราช

5. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ จ.นราธิวาส

7. กลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนกอกวิทยา จ.ชัยภูมิ

8. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝก - โนนสำราญ จ.นครราชสีมา

9. สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน - กลุ่มบริหารการใช้น้ำบางทรายนวล จ.สุราษฎร์ธานี

10. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิ - ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะยาง จ.ศรีสะเกษ

11. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวอื่นๆ - ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านบึงคล้าย - ชัยพัฒนา จ.พิษณุโลก

12. วิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จ.เพชรบุรี 

 

 

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

1. สหกรณ์การเกษตร - สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด จ.กาญจนบุรี

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด กทม.

3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางละอาย จำกัด จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566

 

1. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง - นายเมธี บุญรักษ์ จ.นราธิวาส

2. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น - นายวีรวัฒน์ จีรวงส์ จ.ชุมพร

 

 

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

 

1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย - นายเอนก สีเขียวสด จ.อ่างทอง

 

 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

1. อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง จ.ยะลา

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ