ข่าว

เช็กพื้นที่ 'เชียงใหม่' ประกาศเขต ภัยพิบัติ 'ไฟป่า' 2 อำเภอ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ไฟป่า' ลุกลาม เชียงใหม่ ประกาศเขตพื้นที่ 'ภัยพิบัติ' 3 หมู่บ้าน 2 อำเภอ เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชน โดยเร็วที่สุด

จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศ เขตพื้นที่ "ภัยพิบัติไฟป่า" 3 หมู่บ้าน 3 ตำบล อำเภอเมือง และ อำเภอหางดง เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

 

โดยเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2566 นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ได้ทำหนังสือประกาศ เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระบุว่า

เชียงใหม่ ประกาศภัยพิบัติไฟป่า

 

ด้วยได้เกิดเหตุอัคคีภัย ไฟป่า ขึ้น ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566 ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือก่อให้เกิดวัตถุมลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชน

 

เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัย ให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 20 วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

ไฟป่า

ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ, หมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศภัยพิบัติไฟป่า

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่อำเภอหางดงด้วยเช่นกัน ซึ่งอยู่ในหมู่ 7 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง

 

ดังนั้น ในขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติไฟป่า ประกอบไปด้วย หมู่ 7 ตำบลบ้านปง อำเภ อหางดง  หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง และหมู่ 12 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศภัยพิบัติไฟป่า

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด