ข่าว

ขยายเวลาแรงงาน 'ต่างด้าว' ทำงานในไทยได้ถึง 15 พ.ค. 66 เช็กรายละเอียดที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ขยายเวลาแรงงาน 'ต่างด้าว' 4 สัญชาติ ทำงานในไทยได้ถึง 15 พ.ค. 66 จากเดิมทำได้งานถึง 15 ก.พ.นี้เท่านั้น เช็กรายละเอียดที่นี่

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวหลังวันที่ 13 ก.พ. 66 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาให้ แรงงาน "ต่างด้าว" ประกอบด้วยแรงงาน 4 สัญชาติได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชาและเวียดนาม

 

 

ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 66  ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำงานถึงวันที่ 15 พ.ค. 66 และให้ยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาถึงวันดังกล่าว 

 

เพื่อให้ แรงงาน "ต่างด้าว"  สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้อง รวมถึงเป็นการช่วยเหลือนายจ้าง สถานประกอบการที่ยังต้องการแรงงานเพื่อดำเนินกิจการในช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด19 โดยที่แรงงานยังอยู่ในกำกับและการบริหารของหน่วยงานรัฐ และ แรงงาน "ต่างด้าว" ยังคงได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามกฎหมายตามสิทธิที่พึงได้

 

 

นอกจากนี้ยังมีการขยายระยะเวลาการดำเนินการออกเอกสารรับรองของบุคคล (Certificate of Identity: CI) ของทางการเมียนมาในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ระนอง และชลบุรีจาก 13 ก.พ. 66 เป็น 13 พ.ค. 66 เนื่องจากปัจจุบันมี แรงงาน "ต่างด้าว" สัญชาติเมียนมาประมาณ 300,000 คนอยู่ระหว่างการทำเอกสาร CI ส่วนทางการ ลาว และกัมพูชา หากประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลเพื่อออกเอกสารประจำตัว ให้มีหนังสือผ่านช่องทางการทูตและสามารถดำเนินการได้ไปพลางก่อนโดยดำเนินการได้ถึง 13 พ.ค. 66
 

 

หาก แรงงาน "ต่างด้าว" ยื่นเอกสารครบถ้วนตามกำหนดแล้ว ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานถึงวันที่  13 ก.พ. 67 หรือ 13 ก.พ. 68 แล้วแต่กรณี

 

 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการทำงานของ แรงงาน "ต่างด้าว" เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป อาทิ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ออกประกาศหรือระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ และสำนักแพทย์ กรุงเทพมหานครปรับปรุงขั้นตอนการขยายประกันสุขภาพให้คนต่างด้าวให้สามารถซื้อประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและสะดวก  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้สอดคล้องกับมติ ครม. ตลอดจนดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลของคนต่างด้าว เป็นต้น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ