ข่าว

WHO คาดปี2613 คนไทย กว่า2.5ล้านคนได้รับผลกระทบจาก "ภาวะโลกรวน"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ.เคลื่อนแผน HNAP เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยจาก "ภาวะโลกรวน" ที่มีผลทบต่อสุขภาพคนไทยทั้งในปัจจุบันและมีผลถึงลูกหลานในอนาคต องค์การอนามัยโลก คาดปี2613 คนไทยกว่า2.5 ล้านคน จะได้รับผลกระทบนี้

ล่าสุด กรมอนามัยได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2573) หรือแผน HNAP เพื่อเป็นกรอบแนวทางการรับมือผลกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการสัมมนาวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2566 ว่า Climate Change เป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศและมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น โดยองค์การอนามัยโลก(WHO)คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2613 จะมีประชาชนไทยกว่า 2.5 ล้านราย ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น รวมถึงภัยพิบัติที่รุนแรงและเกิดบ่อยมากขึ้น โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่ทั้งการป่วยและเสียชีวิตจากภัยพิบัติ โรคจากความร้อน โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เป็นต้น ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสถานบริการสาธารณสุข และภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น 

 

ทั้งนี้ หากประเทศไทยไม่มีการเตรียมการใดๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และไม่มีการเตรียมพร้อมด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

WHO คาดปี2613 คนไทย กว่า2.5ล้านคนได้รับผลกระทบจาก "ภาวะโลกรวน"

นพ.อรรถพล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการรับมือด้านสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564 – 2573) หรือ HNAP เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของภาคสาธารณสุขในการรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต รวมถึงสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้และมีทักษะในการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ คือ

 

  1. H : Health Literacy การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและทักษะของประชาชนในการปรับตัวและจัดการตนเองต่อภัยสุขภาพ
  2. N : Networking การบูรณาการศักยภาพ ทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการสาธารณสุขจาก Climate Change อย่างเข้มแข็ง 
  3. A: Advocacy การเสริมสร้างความพร้อมของประเทศด้านการสาธารณสุข จาก Climate Change รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และ
  4. P: Public health preparedness การพัฒนาระบบการสาธารณสุขของประเทศเพื่อรับมือ Climate Change อย่างมีมาตรฐานสากล

 

สำหรับการสัมมนาวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนแผน HNAP เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน HANP ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

WHO คาดปี2613 คนไทย กว่า2.5ล้านคนได้รับผลกระทบจาก "ภาวะโลกรวน"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ