ข่าว

ความรู้ยุคใหม่ เปิดรับสมัคร พระสงฆ์ เรียน ปวช.-ปวส. เสริมทักษะงานช่าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เสริมทักษะสายงานช่าง วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร รับสมัครนักเรียน ปวช. - ปวส. สอนความรู้ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


การเรียนของพระสงฆ์ ในอดีต จะคุ้นเคยกันในรูปแบบ การเรียนปริยัติ ความรู้ธรรมะ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มทักษะ ความรู้ให้กับพระสงฆ์ ในด้านช่าง รวมทั้งความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ การถ่ายทำงานในสตูดิโอ โดย เพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ได้เผยแพร่ข้อความ ระบุไว้ว่า 
เปิดรับสมัครแล้ว รอบโควตา มาสมัครกันเยอะๆนะครับ ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ความรู้ยุคใหม่ เปิดรับสมัคร พระสงฆ์ เรียน ปวช.-ปวส. เสริมทักษะงานช่าง

สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เปิดให้ศึกษา 3 สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้ยุคใหม่ เปิดรับสมัคร พระสงฆ์ เรียน ปวช.-ปวส. เสริมทักษะงานช่าง

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เปิดให้ศึกษา 3 สาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและเเอนิเมชัน

พระสงฆ์ที่กำลังเรียน ภาพจาก เพจวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
ช่องทางการรับสมัคร
สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ 
สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
สมัครเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

พระสงฆ์ที่กำลังเรียน ภาพจาก เพจวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ณ อาคารเรียน วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
ที่อยู่ 60 หมู่ 12 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หรือ สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
หรือ สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว
พระสงฆ์ที่กำลังเรียน ภาพจาก เพจวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

สำหรับ วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2555 คณะสงฆ์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดนิเวศธรรมประวัติ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ 

พระสงฆ์ที่กำลังเรียน ภาพจาก เพจวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
ต่อมาจึงได้ประสานกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร จัดตั้งวิทยาลัยเสริมทักษะสำหรับพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

พระสงฆ์ที่กำลังเรียน ภาพจาก เพจวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

โดยเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นพระภิกษุ สามเณร มีโอกาสได้ศึกษาต่อ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ใน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์

พระสงฆ์ที่กำลังเรียน ภาพจาก เพจวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
และแอนิเมชัน มีพระภิกษุ และสามเณรนักเรียน จำนวน 109 รูป โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา และสถานประกอบการที่หลากหลายครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาพระภิกษุ สามเณรนักเรียนให้มีความเชี่ยวชาญ และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับการเป็นศาสนทายาทที่ดี มีศีล มีธรรม ดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ดำรงพระพุทธศาสนา”

พระสงฆ์ที่กำลังเรียน ภาพจาก เพจวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ