ข่าว

ครม.อนุมัติงบ 686 ดูแล "สุขภาพจิต" คนไทย เพิ่มบุคลากรจิตเวช รักษาใกล้บ้าน

ครม.อนุมัติ 686 ลบ. เดินหน้าดูแล "สุขภาพจิต" ผลิตแพทย์และบุคลากรจิตเวชเพิ่ม 2,950 คน ยกระดับคุณภาพการรักษาใกล้บ้าน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ว่า ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแล "สุขภาพจิต" กรอบวงเงิน 686.07 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา"สุขภาพจิต" 

 

 

โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีบุคลากรด้านสุขภาพจิตรวม 5,946 คน (คิดเป็น 8.99 ต่อแสนประชากร ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก) และแต่ละปีจะผลิตบุคลากรด้านสุขภาพจิตได้ 488 คนต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน 

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบด้านการดูแล "สุขภาพจิต" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพจิตให้ประชาชนได้  โดยไม่จำเป็นต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล  โครงการนี้มีเป้าหมาย คือ เพิ่มกำลังคนด้าน "สุขภาพจิต" จำนวน 2,950 คน

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

1.ด้านจิตแพทย์ทั่วไป 150 คน

2.ด้านพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช 1,500 คน 

3.ด้านพยาบาลเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 100 คน 

4.ด้านนักจิตวิทยาคลินิก 400 คน 

5.ด้านนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช 400 คน

6.ด้านนักกิจกรรมบำบัดจิตเวช 250 คน 

7.ด้านเภสัชกรจิตเวช 150 คน

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 


นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ 
1.สามารถเพิ่มการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพจิตของไทยได้ปีละ 590 คน รวม 2,950 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี


2.โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ มีสหวิชาชีพด้านสุขภาพจิตเพียงพอต่อการจัดบริการให้ประชาชนในทุกอำเภอ 

 

3.ประชาชนที่มีภาวะซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย ก่อความรุนแรง ได้รับการวินิจฉัยและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพใกล้บ้านอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่ก่อความรุนแรงในชุมชน และ 4.ผู้ป่วยจิตเวชสามารถเข้าถึงบริการจิตเวชอย่างต่อเนื่อง

ข่าวยอดนิยม