ข่าว

รวม "คำขวัญวันเด็ก" โดยนายกรัฐมนตรี จากอดีต-ปัจจุบัน และ คำขวัญวันเด็ก 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีไทย จะมอบ "คำขวัญวันเด็ก" เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2499

 

วันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้มีขึ้นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.2498 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจบทบาทและรู้จักหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะพลเมืองโลก ทำให้ทั่วโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

สำหรับในประเทศไทย จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า ช่วงเดือนตุลาคมที่จัดงาน วันเด็ก นั้นตรงกับฤดูฝนในประเทศไทย ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงาน อีกทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันทำงานที่ผู้ปกครองไม่สามารถพาบุตรหลานมาร่วมงานได้ จึงเสนอให้เปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทน โดยเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกใน พ.ศ.2508 จวบจนถึงปัจจุบัน

 

โดยธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีไทย จะมอบ "คำขวัญวันเด็ก" เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มใช้ครั้งแรกใน พ.ศ.2499 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และว่างเว้นไปถึง 2 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการกลับมามอบคำขวัญ วันเด็ก อีกครั้ง นับตั้งแต่นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทุกสมัยปฏิบัติสืบต่อกันมา

 

สำหรับ "คำขวัญวันเด็ก 2566" โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

 

รวม “คำขวัญวันเด็ก” จากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน


2499 - จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

2502 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

2503 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

2504 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

2505 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

2506 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

2508 - เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

2509 - เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี

2510 - อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย

2511 - ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง

2512 - รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

2513 - เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

2514 - ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

2515 - เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

2516 - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

2517 - สามัคคีคือพลัง

2518 - เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

2519 - เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้

2520 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

2521 - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

2522 - เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

2523 - อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

2524 - เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

2525 - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

2526 - รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม

2527 - รักวัฒนธรรมไทย

2528 - สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

2529 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

2530 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

2531 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

2532 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

2533 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

2534 - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

2535 - สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

2536 - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

2537 - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

2538 - สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

2539 - มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

2540 - รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

2541 - ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

2542 - ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

2543 - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

2544 - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

2545 - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

2546 - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

2547 - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

2548 - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

2549 - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

2550 - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

2551 - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

2552 - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

2553 - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

2554 - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

2555 - สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

2556 - รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

2557 - กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

2558 - ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

2559 - เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

2560 - เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

2561 - รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

2562 - เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

2563 - เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

2564 - เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

2565 - รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ