ข่าว

เปิด 4 ข้อ ปลัด มท. "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" แจงยิบต่อที่ประชุม อธิการบดีฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิด 4 ข้อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย "สุทธิพงษ์ จุลเจริญ" ส่งหนังสือ แจงยิบ ต่อที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย เหตุปล่อยวลีเด็ด "โง่เป็นควาย ไร้คุณภาพ"

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ดังส่งท้ายปี 2565 กับประโยคเด็ด “โง่เป็นควาย” “ไร้คุณภาพ” และ “มหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้ชอบหาตังค์” ที่ออกจากปากของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างการประชุมผ่านระบบซูมไปยังหลายจังหวัด เพื่อมอบนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565 จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม

 

เพียงข้ามวัน นายสุทธิพงษ์ ได้โพสต์ข้อความขอโทษผ่านเฟซบุ๊ค ว่า เป็นแค่การ “หยอกเย้า” เพราะเป็นคนพูดจาสไตล์ลูกทุ่ง การดุด่าลูกน้อง จึงมีบ้าง แต่ก็เพื่อเร่งรัดงานให้พี่น้องประชาชน และตลอด 34 ปีเศษที่รับราชการมา ไม่เคยด่าพี่น้องประชาชน แต่ถึงแม้ว่าจะออกมาขอโทษในทันที หลายฝ่ายยังคงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และถึงขั้นเรียกร้องให้มีการปลด ออกจากตำแหน่ง

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือถึงประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ชี้แจงข้อเท็จจริงในการประชุมกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

ตามที่ มีการเผยแพร่คลิปการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการประชุมภายในของฝ่ายข้าราชการประจํา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จํานวน 2 คลิป ดังปรากฏเป็นข่าวตามที่ทราบ แล้วนั้น

 

กระผมขอเรียนชี้แจงว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมภายในของผู้บริหารฝ่ายประจํา โดยกําหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของกรม จังหวัด และ รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย อันมีเป้าหมายในการกํากับ ติดตาม และพัฒนาแนวทางการดําเนินงานให้กับประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งในการประชุม มิได้มีการอนุญาตให้นําคลิปทั้งหมดหรือบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด

ดังนั้น การนําภาพ และ/หรือเสียง ไปตัดต่อเฉพาะบางช่วงบางตอน ที่ประสงค์จะให้บุคคลภายนอกที่ไม่ร่วมอยู่ในการประชุม เกิดความเข้าใจผิด เกิดความรู้สึกร่วมในเชิงลบ ที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งที่ลุกลาม จึงย่อมชัดเจนว่า เกิดจากการกระทําของผู้ที่มิหวังดีต่อตัวกระผม องค์กร และการขับเคลื่อนงานราชการของกระทรวงมหาดไทย โดย 1 ใน 2 คลิปนั้น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาอยู่ด้วย ในการนี้ กระผมจึงขอเรียนชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจ ดังนี้

 

  1. ประเด็นการสอบถามถึงภูมิหลังทางการศึกษาของผู้แทนองค์การตลาด สืบเนื่องจากการนําเสนอผลการดําเนินงานในประเด็นเดิมซ้ำซ้อนอย่างน้อย 3 ครั้ง จากการประชุมประจําเดือน ซึ่งกระผมมีความคาดหวังกับผู้บริหารที่ต้องมีความรู้ความสามารถ และทํางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุด เมื่อไม่ตอบสนองตามเป้าหมาย และการทํางานมีความซ้ำซ้อน จึงเกิดการย้อนถามถึงภูมิหลังทางการศึกษา ที่พาดพิงไปยังสถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยสยาม โดยกระผมขอยืนยันว่า มิได้มีเจตนาดูหมิ่นและล่วงเกินสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด
  2. การกล่าวถึงหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น มิได้มีเจตนาดูแคลนหลักสูตรฯ แต่มีความมุ่งหวังเพื่อปกป้อง รักษามาตรฐาน และหาแนวทางพัฒนา หลักสูตรของสถาบันทางการศึกษา อันเป็นสถาบันที่หล่อหลอมตัวกระผมจนประสบความสําเร็จมาในวันนี้ แต่หากการกระทําและคําพูดของกระผม ทําให้เกิดการตีความในแง่ลบ กระผมต้องขออภัยและน้อมรับด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
  3. กรณีการซักถามต่อเนื่องถึงภูมิหลังทางการศึกษา และมีการกล่าวถึงมหาวิทยาลัยสยามนั้น เป็นส่วนการให้ข้อมูลของผู้แทนองค์การตลาดที่มิได้พาดพิง หรือกล่าวถึงประเด็นอื่นของมหาวิทยาลัย แต่หากการสื่อสารของกระผมทําให้ถูกตีความในแง่ลบถึงมหาวิทยาลัยสยาม กระผมต้องขออภัยและขอเรียนยืนยันให้ทราบว่า กระผมไม่มีทางจะมีจิตใจคิดดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือ ดูแคลนมหาวิทยาลัยสยาม เพราะกระผมเองก็เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ที่เข้าศึกษาเมื่อปี 2553 แต่ไม่สําเร็จการศึกษาเนื่องด้วยภารกิจทางการทํางาน
  4. กระผมขอเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า กระผมเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพ ของทุกสถาบันการศึกษา และเห็นคุณค่าของการศึกษาว่า มีความสําคัญต่อการสร้างคนสร้างชาติอย่างยิ่ง โดยส่วนตัวกระผมพร้อมให้การช่วยเหลือสนับสนุน เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับ การศึกษา รวมถึงการทําหน้าที่เป็นผู้ประสานจัดหาทุนการศึกษาให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อย่าต่อเนื่องเสมอมา

 

ท้ายสุดนี้ กระผมต้องขออภัยที่การสื่อสารของกระผมระหว่างประชุมของกระทรวงฯ เป็นต้นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด ในหมู่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้เกี่ยวข้องของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ (หากมี) โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ จะเป็นบทเรียนรู้ให้กระผมมีความระมัดระวังในการกระทําและการใช้คําพูด และคิดทบทวนทุกอย่าง ให้รอบคอบยิ่งขึ้น และขอเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ในการทํางานของกระผมมีความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อหวังจะให้เกิดสิ่งที่ดีต่อประชาชนและประเทศชาติ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ และหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า กระผมเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการของมหาวิทยาลัย หรือของสังคม จะกรุณาแจ้งให้ทราบและเข้าร่วมด้วยก็จะยินดียิ่ง

หนังสือชี้แจงของปลัดกระทรวงมหาดไทย หนังสือชี้แจงปลัดกระทรวงมหาดไทย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด