ข่าว

ส่องสถิติ "หน่วยงาน-ปัญหา" ที่คนไทยกระหน่ำร้องเรียนมากสุดในปี 2565

ส่องสถิติ "หน่วยงาน-ปัญหา" ที่คนไทยกระหน่ำร้องเรียนมากสุดในปี 2565 : ข้อมูลจากมติครม.ล่าสุด สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มีสถิติข้อมูลที่น่าสนใจก่อนจะสิ้นปี 2565 เกี่ยวกับการร้องเรียน-ร้องทุกข์ของคนไทย ในรอบปีที่ผ่านมา

 

รู้ไหมว่า หน่วยงานไหนโดนร้องเรียนมากที่สุด และปัญหายอดฮิตอะไรที่เป็นความทุกข์ให้ร้องเรียนมากที่สุด?

 

มีการทำรายงาน "สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565" ที่ทำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอให้ที่ประชุมครม.รับทราบเมื่อ 20 ธ.ค.65 ซึ่งเป็นรายงานที่สปน.เขาทำเป็นประจำทุกปีหลังจากมีการตั้งศูนย์และสายด่วน 1111

พบว่า สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นของประชาชน ที่ยื่นเรื่องผ่านช่องทางการร้องทุกข์ 1111 รวมทั้งสิ้น 67,919 เรื่อง สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ 62,112 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.45 และรอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5,807 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.55

 

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นมากที่สุด 5 ลำดับแรก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มของหน่วยงาน 

 

กลุ่มส่วนราชการ อันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4,405 เรื่อง อันดับ 2กระทรวงสาธารณสุข 2,252 เรื่อง อันดับ3 กระทรวงการคลัง 2,071 เรื่อง กระทรวงแรงงาน 1,644 เรื่อง และกระทรวงคมนาคม 1,372 เรื่อง

                    
กลุ่ม รัฐวิสาหกิจ อันดับ1 ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 673 เรื่อง อันดับ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 465 เรื่อง อันดับ3 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 432 เรื่อง  อันดับ 4 การไฟฟ้านครหลวง 352 เรื่อง และ อันดับ 5 การประปาส่วนภูมิภาค 320 เรื่อง

 

กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 3,522 เรื่อง อันดับ 2 จังหวัดนนทบุรี 851 เรื่อง อันดับ3 สมุทรปราการ 830 เรื่อง  อันดับ4 ปทุมธานี 735 เรื่อง และอันดับ5 ชลบุรี 651 เรื่อง
                 

และใน 3 กลุ่มหน่วยงาน ขมวดแยกประเด็นเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นเรื่องมากที่สุด 10 ลำดับแรก ได้แก่

 

(1) การรักษาพยาบาล เช่น ขอให้มีการยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์ใหม่และยังคงให้มีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ รวมถึงขอให้ดำเนินการจัดสรรและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวม 4,893 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 4,654 เรื่อง (ร้อยละ 95.12)


(2) เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน เช่น การเปิดสถานบันเทิงและร้านอาหารเป็นแหล่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน รวมทั้งการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นแข่งรถจักรยานยนต์ รวม 4,730 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 4,598 เรื่อง (ร้อยละ 97.21)

 

(3) ไฟฟ้า เช่น ขอให้แก้ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง  ริมทาง หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเสาไฟฟ้า รวมทั้งขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า 3,247 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 3,141 เรื่อง (ร้อยละ 96.74)

 

(4) การเสนอและตรากฎหมาย เช่น ขอให้มีการปรับปรุงกฎหมายการห้ามจุดพลุและดอกไม้ไฟ รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า ซึ่งขอให้ผู้ผลิตรายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุราได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียม รวม 2,972 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 2,949 เรื่อง (ร้อยละ 99.23)
                                      

(5) โทรศัพท์ เช่น การให้บริการทางโทรศัพท์หมายเลข 1422 ของกรมควบคุมโรค หมายเลขสายด่วน 1506 ของสำนักงานประกันสังคม และหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของสำนักงานเขตและหน่วยงาน   อื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการสอบถามเกี่ยวกับมาตรการการรักษาโควิด-19 ซึ่งรอสายนาน การต่อสายหลายครั้ง และสายหลุด รวม 2,627 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 2,363 เรื่อง (ร้อยละ 89.95)

 

(6) ถนน เช่น ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดซึ่งมีสาเหตุมาจากถนนเก่ามีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อจากน้ำท่วมขังในฤดูฝน รวมทั้งขอให้ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์หรือถนนคอนกรีต รวม 1,922 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 1,759 เรื่อง (ร้อยละ 91.52)

 

(7) น้ำประปา เช่น น้ำประปาไม่ไหลและไหลอ่อน น้ำประปาไม่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นสีขุ่น รวมทั้งการขอขยายเขตการให้บริการน้ำประปา รวม 1,844 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 1,790 เรื่อง (ร้อยละ 97.07)

 

(8) การเมือง เช่น การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง และการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล 1,742 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 1,719 เรื่อง (ร้อยละ 98.68)

 

(9) ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ขอให้ตรวจสอบ ระงับ ตัดสายกรณีเป็นสายโทรศัพท์จากต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการโทรศัพท์แอบอ้างจากกลุ่มมิจฉาชีพและการตรวจสอบเว็บไซต์และ    แอปพลิเคชันที่มีลักษณะหลอกลวงประชาชน รวมทั้งขอให้แก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงด้วยความเด็ดขาดเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม รวม 1,687 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 1,366 เรื่อง (ร้อยละ 80.97)


(10) การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ เช่น มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ค่าน้ำ-ค่าไฟ) และขอให้เพิ่มสิทธิและขยายระยะเวลาโครงการคนละครึ่ง รวมทั้งขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวม 1,511 เรื่อง ดำเนินการจนได้ข้อยุติ 1,414 เรื่อง (ร้อยละ 93.58)

ข่าวยอดนิยม