ข่าว

เช็คเงื่อนไขร่าง "พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเงื่อนไขร่าง "พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า" ชำรุด เสียหาย รับผิดชอบภายใน 2 ปี ผู้บริโภคร้องสิทธิกรณีใดได้บ้าง

ตามคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่าง "พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า" พ.ศ. …. สาระสำคัญเป็นการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการธุรกิจในความชำรุดบกพร่องของสินค้า ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์ส่วนบุคคล, รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าอื่นที่อาจกำหนดตามพระราชกฤษฎีกา

 

โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิด ความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้า ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจจะรู้ถึงความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือไม่ก็ตาม

ข้อกำหนดสิทธิของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องตาม "พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า"  ดังนี้

  • ผู้บริโภคสามารถเรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจซ่อมแซมสินค้า
  • เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้า
  • ขอลดราคาสินค้า หรือเลิกสัญญา
  • โดยการใช้สิทธิดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นจากผู้ประกอบธุรกิจ และกรณีที่มีการทำข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าซึ่งแตกต่างจากที่ พ.ร.บ.นี้กำหนดและเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคให้ถือว่าเป็นโมฆะ

ข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องตาม "พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า"  เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

  • ผู้บริโภคได้รู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่อง
  • ผู้บริโภคได้ดัดแปลงสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบธุรกิจจนเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดบกพร่อง
  • ผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นและสมควรเพื่อการบำรุงรักษาสินค้าที่ระบุในคู่มือการใช้งาน
  • ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเพิ่มการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งซื้อขายกันทั่วไปเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และวิธีพิจารณาความแพ่งที่เป็นไปตามหลักผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องพิสูจน์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับสินค้าที่ไม่มีความซับซ้อน


ทั้งนี้จะมีสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้  "พ.ร.บ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า"  ได้แก่ สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ สัญญาการขายหรือเช่าซื้อสินค้าใช้แล้ว การขายหรือเช่าซื้อสินค้าตามสภาพ และการขายทอดตลาด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ