ข่าว

ม.ทักษิณ พัฒนา "ข้าวสังข์หยด" ชาวพัทลุง เป็น "เครื่องสำอาง-โจ๊ก" สำเร็จ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ม.ทักษิณ พัฒนา "ข้าวสังข์หยด" จากชาวพัทลุง เป็น "เครื่องสำอางค์-โจ๊ก" สำเร็จ เตรียมวางแผนส่งออกต่างประเทศ สร้างรายได้เกษตรกรในพื้นที่

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ได้ติดตามโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป "ข้าวสังข์หยด" สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงตามมาตรฐานชุมชนที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม.ทักษิณ และได้เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนชาวนาพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า จากผลสำเร็จของโครงการ “การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์สำหรับผู้สูงวัยและวัยทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”นั้น เป็นผลผลิตที่ต่อยอดมาจาก โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสังข์หยดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสู่ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องสำอาง โดยใช้วัตถุดิบที่เหลือจากข้าวหักท่อนและรำข้าวสู่ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน อย. รองรับ พร้อมทั้งคู่มือองค์ความรู้ในการแปรรูปของชุมชนต้นแบบไปสู่การผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์และขยายผลสู่วงกว้าง จนนำไปสู่วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ 

ด้านดร.พรวิชัย เต็มบุตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วช. มาตั้งแต่ปี 2564 และขยายโครงการมาจนถึงปี 2565 เป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมจนสามารถพัฒนานำข้าวสังข์หยดมาแปรรูปเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ เป็นคู่มือถ่ายทอดอาชีพเกษตรกรและอบรมตัวแทน รวมถึงเป็นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการนำ "ข้าวสังข์หยด" ไปพัฒนามากขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพิ่มการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ 

ระหว่างดำเนินงานได้เกิดผลผลิตพลอยได้ที่สำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ "โจ๊กข้าวกล้องสังข์หยด" สำเร็จรูปปรุงรส ไม่มีส่วนผสมของผงชูรส ที่ได้รับการตอบรับจากตลาดผู้บริโภคเป็นอย่างดี และ เกิดผลิตภัณฑ์ "เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยด" คลีนซิ่งออยล์จากสารสกัดรำข้าวสังข์หยด ทั้งเซรั่ม เอสเซ้นส์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าสินค้าขายได้จริงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเกษตรกร

 

พร้อมทั้งคู่มือองค์ความรู้เรื่อง "การเพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยดด้วยการแปรรูป" ให้กับชุมชนต้นแบบเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขยายผล ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนชาวนาพัทลุง วิสาหกิจข้าวอินทรีย์โตนดด้วน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด และกลุ่มข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านพังดาน โดยหลังจากนี้จะมีการศึกษาข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแปรรูป แผนการตลาด ธุรกิจในอนาคตที่จะขยายวงกว้างขึ้น รวมถึงเจรจากับผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศด้วย


ด้านนายวิสุทธิ์ วิบูลย์พันธุ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนชาวนาพัทลุง กล่าวว่า ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นข้าวสายพันธุ์แรกที่ได้คำประกาศรับรองให้เป็น “สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หรือข้าวจีไอ (GI) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปในกลุ่มอาหาร เช่น แป้งข้าวสังข์หยด ขนมอบเค้กไข่เค็มลาวา หรืออาหารแปรรูปจากข้าวสังข์หยด ในกลุ่มเครื่องสำอาง โดยมีแผนผลักดันให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ เพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด โดยอาศัยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน และมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้เกิดนโยบายระดับจังหวัด 1 วิสาหกิจ 1 ผลิตภัณฑ์ สู่ความเป็นชุมชนต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็ง นำความสุขสู่เกษตรกรพัฒนาชุมชนด้วย “ข้าวสังข์หยด”

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสังข์หยดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสังข์หยด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสังข์หยด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสังข์หยด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสังข์หยด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสังข์หยด

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ