ข่าว

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศแต่งตั้ง "พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์" เป็น องคมนตรี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์" เป็น องคมนตรี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่องแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2564 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควร แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรตกระหม่อมแต่งตั้ง พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็น องคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2481 ปัจจุบันอายุ 84 ปี อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ

 • โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
 • โรงเรียนนายร้อยทหารบก
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว

 

 • หลักสูตรทหารร่มและการรบพิเศษ รร.ร.ศร. รุ่นที่ ๑๒        พ.ศ.๒๕๐๘
 • หลักสูตรการรบพิเศษ ฟอร์ดแบรก์ก สหรัฐอเมริกา            พ.ศ.๒๕๐๙
 • หลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง ฟอร์ดแบรก์ก สหรัฐอเมริกา      พ.ศ.๒๕๐๙
 • หลักสูตรชั้นนายพัน รร.ร.ศร. รุ่นที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๑๑
 • หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๔๘          พ.ศ.๒๕๑๒

พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์

ตำแหน่ง               

 • ผบ.มว.อาวุธ ผส.๖ ร.พัน ๒ พ.ศ.๒๕๐๔
 • น.ส่งกำลังบำรุง กองร้อยทหารพลร่ม กองพันทหารพลร่ม  พ.ศ.๒๕๐๕
 • น.ส่งกำลังบำรุง กองร้อยพิเศษ (พลร่ม) กองรบพิเศษ       พ.ศ.๒๕๐๖
 • ครู รร.ศสพ.          พ.ศ.๒๕๑๑
 • นายทหารยุทธการและการฝึก ร.๑ รอ. พ.ศ.๒๕๑๒
 • รอง ผบ.ร้อย.อิสระ (เกาหลี) ผลัดที่ ๒๓             พ.ศ.๒๕๑๔
 • รอง เสธ.ร.๑ รอ.    พ.ศ.๒๕๑๕
 • ผช.ฝยก.พล.๑ รอ. พ.ศ.๒๕๑๖
 • ผบ.ร.๑ พัน.๓ รอ. พ.ศ.๒๕๒๐
 • ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ. พ.ศ.๒๕๒๒
 • รอง ผบ.ร.๑ รอ.    พ.ศ.๒๕๒๒
 • ผบ.ร.๑ รอ.           พ.ศ.๒๕๒๕
 • รอง ผบ.พล.๑ รอ. พ.ศ.๒๕๒๘
 • ผบ.พล.๑๑           พ.ศ.๒๕๓๑
 • รอง ผบ.นสศ.        พ.ศ.๒๕๓๔
 • มทน.๑   พ.ศ.๒๕๓๕
 • ผบ.รร.จปร.           พ.ศ.๒๕๓๖
 • ปฏิบัติราชการพิเศษ ในการยับยั้งการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์    พ.ศ.๒๕๐๘
 • รอง ผบ.ร้อยอิสระ (เกาหลี) ผลัดที่ ๒๓              พ.ศ.๒๕๑๔
 • ราชองครักษ์เวร    พ.ศ.๒๕๒๐
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติ        พ.ศ.๒๕๒๐
 • สมาชิกวุฒิสภา     พ.ศ.๒๕๒๑
 • เสธ.พตท.๑๑๒๒  พ.ศ.๒๕๒๓
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๓๔

 

 

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา 

       

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ