ข่าว

เปิด ลงทะเบียน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิด ลงทะเบียน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" อายุ 60 ปีบริบูรณ์สามารถลงทะเบียนได้แล้ว 2 ช่วง ต.ค.-พ.ย. 65 และ ม.ค.-ก.ย. 66 เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ และเอกสารที่ต้องใช้ที่นี่

กระทรวงมหาดไทย แจ้ง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะเกิดให้ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 คือ เกิดก่อน 2 ก.ย.2507 รวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่อปท. แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"  โดยเปิดรับลงทะเบียน 2 ช่วง ช่วงแรกตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. และ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.66 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

สำหรับผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมาย หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ ยื่นต่ออปท.ตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในเขต อบต. หรือเทศบาลตามทะเบียนบ้าน และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืออปท.

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนขอรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ดังนี้ 

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ
2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

สำหรับกรณีประสงค์จะขอรับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้สูงอายุสามารถแจ้งความประสงค์วิธีการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ดังนี้ 
1.รับเงินสดด้วยตนเอง 
2.รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ 
3.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามตนเอง 
4.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ

 

กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" อยู่แล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนาไปยังเขต อบต. หรือเทศบาลอื่น ให้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ที่มีภูมิลำเนาในเขต อบต. หรือเทศบาลแห่งใหม่ ภายในเดือนพ.ย.66 หากไม่ไปลงทะเบียนตามกำหนด แต่ได้ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพในภายหลังที่กำหนด ทางอบต.หรือเทศบาลแห่งใหม่ จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ในประงบประมาณถัดหน้าพ.ศ. 2568 

 

สำหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"  ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยตรวจสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอบต. หรือเทศบาล ที่ได้ไปลงทะเบียน หรือพื้นที่ที่อบต.หรือเทศบาลกำหนดไว้ และสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งหมดได้ในวันที่ 29 ก.ย. 66 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ อบต.หรือเทศบาล

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด