ข่าว

ชู"เซกา"สหกรณ์ตัวอย่างสมาชิกชำระหนี้คืน-สร้างผลกำไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชู "สหกรณ์การเกษตรเซกาจำกัด" สหกรณ์ตัวอย่างประสบผลสำเร็จ สนับสนุนเงินทุนสมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม สามารถนำเงินมาชำระหนี้คืนสหกรณ์ ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีผลกำไร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ภายใต้โครงการ "แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา" และได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นที่เสนอเข้ารับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ปี 2565 ประเภทร่วมใจแก้จน  

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ จากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก  เน้นย้ำให้สหกรณ์อยู่แบบเกษตรพอเพียง มีการทำไร่ ทำสวน ให้ครอบครัวได้มีอาหารบริโภคได้เพียงพอ และสามารถต่อยอดนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ เน้นการทำการเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แบบหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี โดยนำแนวทางไปขับเคลื่อนในสหกรณ์ รวมทั้งมีการช่วยเหลือกันและกันในหมู่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการของสหกรณ์ ดูแลทุกข์สุขของสมาชิก

สำหรับสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร โดยมีพืชหลักที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ จากสภาวการณ์ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเกิดภัยแล้งและการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ประสบกับปัญหาราคายางพาราตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงขึ้นรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้ตามกำหนดและมีแนวโน้มว่าปัญหาหนี้สินสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเซกาจากการปลูกยางพาราหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการทำเกษตรแบบพออยู่พอกินบนพื้นฐานของความพอเพียง ตามคำกล่าวที่ว่า"เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน"

 


เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พบว่าสมาชิกสหกรณ์ 2,071 ราย มีสมาชิกที่มีหนี้ค้างนานรายละ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ซึ่งมีจำนวนรวม 243 ราย สหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างนานของสมาชิก จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 3 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 


1.กลุ่มนาเฮา มุ่งเน้นการผลิตข้าวอินทรีย์

2.กลุ่มอาชีพการเลี้ยงสุกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.กลุ่มอาชีพทำเกษตรผสมผสาน และได้ส่งเสริมให้ใช้หลักตลาดนำการผลิต

 

โดยให้สหกรณ์เป็นผู้หาช่องทางการตลาดเพื่อการวางแผนการผลิตให้แก่สมาชิก ให้ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงเปิดซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในอำเภอเซกา

 

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ปี 2564 มีรายได้รวมเฉลี่ย 56,474 บาท/เดือน/คน และสามารถแก้ไขปัญหาสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้ค้างนาน และผิดนัดชำระหนี้คืนสหกรณ์ได้ จาก 150 ราย สามารถชำระหนี้ได้ 118 ราย จำนวนรวม 10,295,035.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.68ของหนี้ที่ค้างชำระ ทำให้สหกรณ์ลดค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระ อีกทั้งสหกรณ์มีผลประกอบการดีขึ้น มีความมั่นคงทางการเงินและมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.66 ในปี 2563 ส่งผลให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนและมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย เดือนละ 7,168,020.61 บาท ทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58 สหกรณ์สามารถบริการสมาชิกได้มีประสิทธิภาพและสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตที่มีความสุขและเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนชุมชน ทำให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง  นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2564 ที่ผ่านมา 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ