ข่าว

"บัตรคนจน" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เติมเงินเข้า 1 ราย กดเงินสด ทบ เดือนหน้า ได้

โอนเงิน "บัตรคนจน" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเดือนสิงหาคม วันนี้มีเบี้ยยังชีพ เข้าบัตร เช็คกดเงินสดได้หรือไม่หรือทบไปเดือนหน้าได้มั้ย เช็คที่นี่

เช็ค โอนเงิน "บัตรคนจน" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการ โอนเงินให้กับผู้ถือ "บัตรคนจน" หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเก่าจำนวน 14.54 ล้านราย โดยประชาชนที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ สำหรับไทม์ไลน์วันโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2565 มีทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน ดังนี้ 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

เงินเข้า "บัตรคนจน" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป โดยจะมีค่าครองชีพ ดังนี้ 

-วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
-ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย. 65)
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดย-สารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)
 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เงิน "บัตรคนจน" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้า ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565
เงิน "บัตรคนจน" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่
-เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
-เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)
 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เงิน "บัตรคนจน" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่

-เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามได้ที่กรมบักลาง โทร โทร 0-2127-7000 หรือหากต้องการคืน บัตรจนคน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สามารถส่งคืนได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวยอดนิยม