ข่าว

เมืองไทยประกันภัย รับประกาศนียบัตรรับรองจาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รับประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรที่ผ่านการประเมินและการรับรองการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

เมืองไทยประกันภัย รับประกาศนียบัตรรับรองจาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ผู้นำด้านการรับประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าของประเทศ รับประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรที่ผ่านการประเมินและการรับรองการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี (ปี 2564 – 2567)

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจริยธรรมทางธุรกิจ ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ อีกทั้ง ยังจัดการทดสอบความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบ E-learning เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร แห่งการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันอย่างแท้จริง รวมถึง เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการสร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน แก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ ตัวแทน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันภายในองค์กรที่สอดคล้องตามเกณฑ์ CAC กำหนดไว้

เมืองไทยประกันภัย รับประกาศนียบัตรรับรองจาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ