ข่าว

ด่วน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศยกเลิก "รถเมล์" 324 สายทั่วกรุง-จว.ต่อเนื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ยกเลิก "รถเมล์" 324 สายทั่วกรุง และจังหวัดเส้นทางต่อเนื่อง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2168 (พ.ศ.2564) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง "รถเมล์" จํานวน 324 เส้นทาง

 

 

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1950 (พ.ศ. 2552) ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย.2552 กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสารหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 152 เส้นทาง

 

 

และมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2558 ได้กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จํานวน 172 เส้นทาง นั้น

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เส้นทางจํานวน 324 เส้นทางดังกล่าวข้างต้น หมดความจําเป็นสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2564 จึงให้ยกเลิกเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 324 เส้นทาง ดังต่อไปนี้

 

 

ด่วน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศยกเลิก "รถเมล์" 324 สายทั่วกรุง-จว.ต่อเนื่อง

ด่วน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศยกเลิก "รถเมล์" 324 สายทั่วกรุง-จว.ต่อเนื่อง

 

ด่วน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศยกเลิก "รถเมล์" 324 สายทั่วกรุง-จว.ต่อเนื่อง

 

ด่วน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศยกเลิก "รถเมล์" 324 สายทั่วกรุง-จว.ต่อเนื่อง

 

ด่วน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศยกเลิก "รถเมล์" 324 สายทั่วกรุง-จว.ต่อเนื่อง

 

ด่วน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศยกเลิก "รถเมล์" 324 สายทั่วกรุง-จว.ต่อเนื่อง

 

ด่วน "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศยกเลิก "รถเมล์" 324 สายทั่วกรุง-จว.ต่อเนื่อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ