11 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดย ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

 

 

          1.ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ….


          เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดระเบียบการจอดรถของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้พื้นที่ที่ประชาชนมาชุมนุมกัน เช่น ตลาด ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ที่มีการประกอบการพาณิชย์หรือการค้าขายหรือการอุตสาหกรรม และมีความหนาแน่นในการจราจร จำเป็นต้องจัดให้มีที่จอดรถในทางหลวงหรือที่สาธารณะและจัดระเบียบการจอดรถ มีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดระเบียบการจอดรถ มีความพร้อมในการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ


          2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายรถ และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. …. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้ 


          ค่าธรรมเนียมในการจอดรถ
          1. รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท
          2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท
          3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท
          4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท
          5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท
          6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท
          7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท


          กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราคันละ 500 บาท ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ ดังนี้
          1. รถจักรยานยนต์ คันละ 500 บาท
          2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท
          3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 1,500 บาท
          4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ คันละ 2,000 บาท
          5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 2,000 บาท
          6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 2,500 บาท
          7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น คันละ 2,500 บาท
          

          อัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้าย
          1. รถจักรยานยนต์ คันละ 200 บาท
          2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 300 บาท
          3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 500 บาท
          4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ คันละ 500 บาท
          5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 500 บาท

          6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 500 บาท
          7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น คันละ 500 บาท


          3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….


          3.1 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินการ สิทธิและประโยชน์ของผู้บริการและผู้ให้บริการ


          3.2 กำหนดให้การมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่เอกชนเรียกเก็บไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 


          3.3 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสัญญากับเอกชน ซึ่งมีหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนตามแบบสัญญาที่ มท. กำหนด โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด แต่หากเป็นแก้ไขสัญญาในประเด็นสำคัญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

 

ที่มา : เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์