คมชัดลึกออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เจาะประเด็นร้อน

สั่งย้ายทำเลตั้งร้าน(หมอดู) ไกลจากเดิม...เป็นละเมิดหรือไม่

20 ธันวาคม 2562 - 08:34 น.
เรื่องน่ารู้วันนี้กับคดีปกครอง,ทำเลที่ตั้ง,ละเมิด
เจาะประเด็นร้อน

Shares :
เปิดอ่าน 336 ครั้ง

สั่งย้ายทำเลตั้งร้าน(หมอดู) ไกลจากเดิม...เป็นละเมิดหรือไม่ คอลัมน์...  เรื่องน่ารู้วันนี้...กับคดีปกครอง  โดย... นายปกครอง 


 

 

 


          ทำเลหรือพื้นที่ตั้งของร้านค้า... เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลสำคัญต่อการประกอบกิจการ 


          เจ้าของร้านที่ได้ทำเลที่ตั้งร้านที่ดี ที่ถูกใจตนเองแล้ว ก็ย่อมไม่อยากจะย้ายไปไหน ยิ่งถ้าต้องย้ายออกไปห่างไกลจากผู้คนด้วยแล้ว ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการของตนได้

 

 

          ดังเช่น...อุทาหรณ์จากคดีปกครองที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ โดยร้านค้าที่พิพาทมิใช่ร้านขายสินค้าทั่วไป แต่เป็นร้านที่ประกอบกิจการหมอดู เรื่องราวของคดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งประกอบอาชีพดูดวงและจำหน่ายสินค้า เช่น รูปภาพพระพุทธรูป วัตถุมงคล ในตลาดนัดของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง มานาน 3-4 ปี แล้วต่อมาคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่และได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีย้ายพื้นที่ประกอบกิจการของตนออกจากล็อกที่ 71 ไปตั้งอยู่ที่ใหม่ ซึ่งห่างจากเดิมประมาณ 15-20 เมตร เนื่องจากเห็นว่าอาชีพดังกล่าวเป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับภารกิจการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย


          ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ทำเลที่ตั้งใหม่อยู่ในทำเลที่ไม่ดี ไม่ค่อยมีคนเดินผ่าน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีลูกค้า รายได้จากการดูดวงลดลง และคณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้จัดให้ผู้อื่นมาจำหน่ายสินค้าในล็อกที่ 71 ของตน จึงยื่นฟ้องคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และมหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้มีคำพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีและขอให้คืนสิทธิในพื้นที่จำหน่ายสินค้าเดิมให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย


          น่าสนใจนะครับว่า... การย้ายพื้นที่ประกอบอาชีพหมอดูของผู้ฟ้องคดีในกรณีเช่นนี้ จะถือเป็นการกระทำละเมิดที่มหาวิทยาลัย ก. ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่?


          คดีนี้ศาลปกครองสูงสุด ได้พิจารณาเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้อาศัยอำนาจตามข้อ 9 (1) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ในการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการ (ตลาดนัด) และได้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสวัสดิการดังกล่าว ซึ่งการย้ายพื้นที่ร้านค้าก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดให้มีความเหมาะสม เป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสะดวกของผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัด โดยที่ผ่านมาก็มีการย้ายพื้นที่มาตลอด
          การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ามาบริการดูดวงชะตาและจำหน่ายสินค้าประเภทวัตถุนิยมตั้งแต่ปี 2551 ย่อมต้องเข้าใจถึงการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดเป็นอย่างดี และการที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้ย้ายล็อกของผู้ฟ้องคดีออกไปอยู่บริเวณศาลา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปถ่ายและพยานหลักฐานแล้ว เห็นได้ว่าล็อกใหม่ของผู้ฟ้องคดีก็ยังอยู่ในโซน 1 (ล็อกที่ 1 ถึง 76) ซึ่งเป็นโซนพื้นที่เดิมที่มีการจำหน่ายสินค้าทั่วไป และอยู่ห่างจากล็อกเดิม (ล็อกที่ 71) ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับร้านค้าขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ผู้ใช้บริการตลาดนัดสามารถมองเห็นได้ทั่วไป


          นอกจากนี้ การที่คนจะเลือกใช้บริการหมอดูแต่ละครั้งย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อถือศรัทธาและความมีชื่อเสียงของหมอดูแต่ละบุคคลด้วย รายได้จากการให้บริการหมอดูของผู้ฟ้องคดีจึงมิได้ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของสถานที่ให้บริการของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงประการเดียว และการกระทำของมหาวิทยาลัยมิได้เป็นการกีดกันการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังคงประกอบอาชีพดูดวงชะตาในพื้นที่โครงการของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ ย้ายร้านของผู้ฟ้องคดีจากพื้นที่ประกอบอาชีพเดิมออกไปพื้นที่ใหม่ จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่ต้องคืนสิทธิในพื้นที่จำหน่ายสินค้าเดิมให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใด


          จะเห็นได้ว่า...เมื่อการย้ายพื้นที่หรือทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบกิจการเป็นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยการย้ายร้านค้าที่พิพาทซึ่งกรณีนี้คือผู้ประกอบกิจการหมอดูไปยังที่ตั้งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เดิมประมาณ 15 ถึง 20 เมตร โดยยังอยู่ในบริเวณโซนเดิมที่ผู้ใช้บริการตลาดนัดสามารถมองเห็นได้ทั่วไป ถือเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ที่ถูกย้ายพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการสวัสดิการฯ ดังกล่าว เป็นเรื่องที่กฎหมายให้อำนาจดุลพินิจในการพิจารณาบริหารจัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายครับ


          (ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของคดีได้จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.2022/2559 และปรึกษาคดีปกครองได้ที่สายด่วนศาลปกครอง 1355 รวมทั้งสืบค้นบทความเรื่องอื่นๆ ได้จาก www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)


 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ