ปัจจุบันปัญหาการก่อการร้ายมีการพัฒนาการหลากหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงพฤติการณ์อยู่เสมอ โดยเน้นไปที่การโจมตีเป้าหมายอ่อนแอที่ปราศจากการเฝ้าระวังและไร้การตอบโต้ อาทิ ระบบสาธารณูปโภคของรัฐ และระบบขนส่งสาธารณะ โดยใช้กำลังขนาดเล็กในลักษณะสงครามสมมาตร ซึ่งใช้กำลังน้อยในการเอาชนะกำลังส่วนใหญ่ มุ่งสร้างความหวาดกลัว ประกาศหลักการของกลุ่มในการต่อสู้ เพื่อจูงใจและเชื้อเชิญสมาชิกหัวรุนแรง หรือพยายามแก้แค้นต่อรัฐบาลของประเทศที่เป็นปรปักษ์ จึงมีลักษณะเป็นการคุกคามที่ไร้เขตแดน ปะปนกับเหตุอาชญากรรมที่เกื้อกูลประโยชน์ทางการเงิน เกี่ยวข้องกับหลายประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เป็นแหล่งเตรียมการและวางแผน รวมทั้งสนับสนุนการก่อการร้าย

 

 

 

 

 

 

ตร.(ต้อง)ฝึกยุทธวิธีพิเศษ..ต่อต้านก่อการร้าย

 

 

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เป็นหนึ่งในองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การเตรียมและใช้กำลังเข้าตอบโต้รับมือต่อสถานการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมร้ายแรง การก่อวินาศกรรม เหตุความไม่สงบ และสถานการณ์การก่อการร้าย ตลอดทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล ตามกลไกของรัฐบาล รวมถึงพฤติกรรมอาชญากรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องและสนับสนุน ซึ่งจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุการณ์แต่เนิ่น เพราะจะเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน ความสงบเรียบร้อยของสังคม และความมั่นคงของรัฐในอนาคต

 

 

 

ตร.(ต้อง)ฝึกยุทธวิธีพิเศษ..ต่อต้านก่อการร้าย

 


          ด้วยเหตุนี้จึงมีตำรวจจึงมีภารกิจ “ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อให้มีความชำนาญด้านยุทธวิธีพิเศษและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police/ RAID Tactical Training in Combating Terrorism) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน ที่ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บก.สอ.บช.ตชด.) ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมภารกิจ ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) และล่ามแปล ในการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบไปด้วยข้าราชการตำรวจไทยกว่า 40 นาย

 

 

 

ตร.(ต้อง)ฝึกยุทธวิธีพิเศษ..ต่อต้านก่อการร้าย

 


          สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ประกอบด้วย บช.น.(อรินทราช 26), บช.ก.(คอมมานโด), บช.ตชด.(นเรศวร 261) และหน่วยอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจะต้องพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้

 

 

ตร.(ต้อง)ฝึกยุทธวิธีพิเศษ..ต่อต้านก่อการร้าย

 


          พล.ต.อ.จักรทิพย์ บอกว่า เทคนิคของการก่อการร้ายได้พัฒนาตามความเจริญของเทคโนโลยี โดยการประยุกต์อาวุธรูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย จึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว จำเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านยุทธวิธีพิเศษมาต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติประเภทนี้ที่มีความสลับซับซ้อน ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เช่น การรับมือกับผู้ก่อการร้ายในสถานการณ์ต่างๆ การช่วยเหลือตัวประกัน และเข้าตรวจค้นอาคารขนาดใหญ่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานและข่าวกรองระหว่างประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


          แบบนี้เรียกได้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ ฝึกให้พร้อม เพิ่มทักษะให้มีความชำนาญ เมื่อปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียทั้งผู้ปฏิบัติและประชาชนผู้บริสุทธิ์..!!