นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าผลการตรวจเลือดของนายรัชเดชหรือน้ำอุ่น วงศ์ทะบุตร พบสารเคตามีนและสารเคลนบิวเทรอล (Clenbuterol) ซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามนำเข้ามาหลายปีแล้ว ว่า  เคตามีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ทางการแพทย์จะใช้ฉีดเพื่อให้คนไข้หลับเวลาจะผ่าตัด แต่คนทั่วไปจะครอบครองมีสารตัวนี้หรือนำมาใช้เองไม่ได้ สารเคตามีน จะนำเอาเข้ามาในประเทศได้ต้องได้รับอนุญาตจาก อย.เท่านั้น

   

           “ที่นำมาใช้กันอย่างผิดๆ ก็คือเอาไปมอมผู้หญิง เพราะเคตามีนทำให้สติสัมปชัญญะแย่ลง  เคลิ้ม และคนที่นำไปใช้คิดว่าจะทำให้เกิดอารมณ์ แต่จริงๆไม่ได้ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ จึงใช้ในปริมาณที่มากขึ้นทำให้คนที่เสพสารเคตามีน หลับไปเลยไม่รู้สึกตัวและถ้าใช้มากเกินขนาดก็จะทำให้กดระบบประสาท ทำให้เสียชีวิตได้ และที่นำเอาไปใช้กันเองก็จะเป็นผงนำไปปนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” 

            รองเลขาฯ อย.  กล่าวอีกว่า ส่วนสารอีกตัวคือ เคลนบิวเทรอล  ซึ่งจะไปขยายหลอดเลือด หลอดลม  ทำให้หัวใจเต้นเร็ว รู้สึกวูบวาบ  หน้าแดง  ซึ่งทำให้บางคนเข้าใจว่า ทำให้กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ แต่ความจริงไม่ใช่  เคลนบิวเทรอล เป็นยาที่ต้องห้ามนำเข้ามาในประเทศไทย  ไม่มีการอนุญาตให้นำเข้า แต่ไม่ใช่ยาเสพติด  ใช้เป็นเม็ดแล้วบดใส่ในน้ำแล้วดื่มเข้าไป  เคลนบิวเทรอล ทำให้หัวใจเต้นเร็ว 200 กว่าครั้งต่อนาที ซึ่งอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ เสียชีวิตได้ แต่ที่นำเข้ามาได้ แสดงว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศจากโรงงานเถื่อนที่แอบผลิต  ขายทางใต้ดิน อาจสั่งซื้อทางเน็ต เพราะว่าบางประเทศก็หย่อนยานในการควบคุมสารต้องห้าม 

           “ ส่วนคนที่นำสาร 2 ตัวนี้มาใช้กับตัวเองก็เพราะเข้าใจผิด เข้าใจว่า เคตามีน ใช้แล้วจะทำให้เกิดอารมณ์ เคลิ้ม มีความสุข ส่วนเคลนบิวเทรอล ก็เข้าใจว่า จะทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า มีอารมณ์ทางเพศซึ่งไม่จริง”

           นพ.สุรโชค  บอกอีกว่า  โดยมากที่ใช้กันจะมีสูตร ผสมสารต้องห้ามกันหลายตัวและผสมกับแอลกอฮอล์  มันก็เสริมฤทธิ์กันและมักใช้ในการจัดปาร์ตี้  คนที่เสพเข้าไปก็จะหลับไป ซึ่งถ้าใช้เกินขนาดก็จะทำให้หยุดหายใจได้  ดังนั้นต้องไปดูที่คนเสียชีวิตว่าใช้สารอะไร บางทีก็หลายตัว บางทีใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวในระดับสูงก็แย่แล้วเพราะกดการหายใจได้ ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ  ผู้หญิงตัวเล็กๆโดนแอลกอฮอล์ ปริมาณสูงๆอย่างเดียวก็แย่แล้ว    

        “ ทั้งเคตามีนและเคลนบิวเทรอล ที่นำเข้ามาในประเทศได้ ก็เพราะมีการลักลอบนำเข้ามาขายในตลาดมืดให้คนที่อยากลอง อยากใช้เพราะหลงเข้าใจผิดว่าจะไปมอมสาวได้ แต่ผลไม่ใช่ ผู้หญิงจะหมดสติ และบางทีอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้”

          ทั้งนี้ในปี 2538 สมัยนายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็น รมว.พาณิชย์ ได้มีการออกประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ให้สารเคลนบิวเทรอล  เป็นสารที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้าประเทศ  เพราะมีการนำไปผสมกับอาหารสุกรเพื่อเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสุกร

             รายละเอียดดังนี้

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร

(ฉบับที่ 107)

พ.ศ. 2538

___________

                       โดยที่ปรากฏว่าได้มีการนำเอาสาร Clenbuterol ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยขยายหลอดลม แก้อาการหอบหืดในมนุษย์ ไปผสมกับอาหารสุกรเพื่อลดไขมันและเพิ่มปริมาณเนื้อแดงในสุกร ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคเนื้อสุกร

              เพื่อความปลอดภัยและรักษาสุขอนามัยของประชาชนผู้บริโภคเนื้อสุกร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (2) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ดังนี้

                     ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 107) พ.ศ. 2538”

                     ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                     ข้อ 3 ให้สาร Clenbuterol ชื่อทางเคมี 1 - ( 4 - Amino - 3 , 5 - dichlorophenyl) -      2 - tert - butyl - aminoethanol และเกลือของสารดังกล่าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า ประเภทที่ 2922.199 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

                     ข้อ 4 จะอนุญาตให้นำสาร ตามข้อ 3 เข้ามาในราชอาณาจักรได้เฉพาะกรณีที่มีหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

                     ข้อ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามประกาศฉบับนี้

                                      ประกาศ ณ วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2538

                                                     (นายอุทัย    พิมพ์ใจชน)

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

           ลงวันที่  28  มีนาคม  2538