กิจกรรมของพรรคฝ่ายค้าน ที่สังคมสามารถสัมผัสได้ขณะนี้ เน้นหนักไปทางเรื่องการสร้างกระแสด้วยการแสดงออกให้เห็นว่า ในระบอบประชาธิปไตยนั้น เหมือนใครจะทำอะไรอย่างไรก็ได้โดยอิสระ เช่น การแต่งกายไปร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร การใช้ภาษาในการอภิปราย อันนับเป็นสีสันที่สามารถสร้างวิวาทะทางการเมืองขึ้นมาได้ในระดับที่พวกเขาอาจจะพึงพอใจกับปฏิกิริยา ซึ่งก็เป็นผลสะท้อนจากการทำงานการเมืองในรูปแบบของพวกเขา เหมือนกับการสร้างกระแสในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งยากจะปฏิเสธได้ว่า การใช้สื่อโซเชียลที่เจนจัดนั้น ช่วยเรียกคะแนนนิยมได้ไม่น้อย แต่ถ้าหากจะถามถึงสาระหรือประโยชน์จากกิจกรรมจำพวกนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องน่าห่วงยิ่ง สำหรับบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะฝ่ายค้านซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารตามระบอบประชาธิปไตยรัฐสภา ยิ่งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ ถูกปรามาสในเรื่องภาพลักษณ์อยู่ไม่น้อย ฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น จริงจัง

 

 


          มีข่าวว่า มีรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างน้อย 6 คนที่ถูกขึ้นบัญชีตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติ ตามมาตรา 160 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีเอาไว้ มีบางข้อที่ฝ่ายค้านคงจะนำมาใช้ในการตรวจสอบ อย่างเช่น มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 คือคุณสมบัติของ ส.ส. ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึง 2 ปีนับถึงวันแต่งตั้ง

 


          อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีเป็นแต่เพียงการชิมลาง เขย่ารัฐบาลเท่านั้น เพราะจริงๆแล้ว นับจากก้าวแรกที่รัฐมนตรีทุกคนเข้าทำงาน ฝ่ายค้านก็ต้องเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เรื่องใดที่เห็นเป็นพิรุธ ไม่น่าไว้วางใจ ก็ต้องสอบถามในสภาผ่านการยื่นญัตติ หรือถ้ามีหลักฐานเพียงพอว่า เกิดการทุจริตคดโกงขึ้น พรรคฝ่ายค้านก็สามารถยื่นอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจได้ ยิ่งในยามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่ การดูแลสอดส่องก็ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น พรรคการเมืองบางพรรคได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลในโลกโซเชียล ก็น่าจะใช้ประโยชน์ และความเชี่ยวชาญด้านนั้นเป็นเครื่องมือได้อย่างเป็นระบบ ประสานกับภาคประชาชน และองค์กรตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ ใบเสร็จเอาผิด ไม่ใช่กล่าวหากันลอยๆ

 


          พรรคฝ่ายค้านที่พูดเสมอๆ ว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ก็น่าจะทราบดีกว่า ในรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเผด็จการและมีอำนาจพิเศษนั้น นอกจากภาคประชาสังคม สังคมและสื่อมวลชนแล้ว ก็ไม่มีเวทีสภา ที่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตยได้ แม้แต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ก็ยังถูกครหาว่า การตัดสินในบางเรื่องสังคมยังคาใจในความเที่ยงธรรม นับจากนี้จึงเป็นโอกาสที่พรรคฝ่ายค้านจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ ร่วมสร้างความใสสะอาดให้แก่การเมือง โดยลด ละ เลิก กิจกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ กับสังคมเสีย พร้อมกันนั้น ก็ต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นฝ่ายค้านมืออาชีพ ไม่ใช่ฝ่ายแค้น ดิสเครดิตกันทุกเรื่อง หรือมีวาระซ่อนเร้นอย่างที่มีข้อสังเกตกันว่า จะช่วยฟอกคนในวงศ์วานว่านเครือของผู้มีอิทธิพลเหนือบางพรรค