royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เจาะประเด็นร้อน

'อปพร.คลองเตย'ฝึกความพร้อมไว้รับมือพิบัติภัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 - 00:00 น.
สายตรวจระวังภัย,อปพร,อปพรคลองเตย
Shares :
เปิดอ่าน 5,922 ครั้ง

คอลัมน์...  สายตรวจระวังภัย   โดย....  คณาธิศ ศรีหิรัญเดช

 

 

          “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ท้าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย  โดยจะเห็นว่านับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับสาธารณภัยตลอดเวลา 

 

 

 

 

          จะว่าไปแล้วนับวันภัยพิบัติต่างๆ มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศไทยโดยรวมตลอดมา ดังนั้นภาครัฐจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ตลอดเวลา รวมทั้งดำเนินการเพื่อลดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยง หรือผลกระทบต่อสังคม จึงได้มี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. 

 

 

 


          อปพร.ถือเป็นอาสาสมัครภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การปฏิบัติงานของอปพร.จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 


          การปฏิบัติงานลักษณะนี้จำเป็นต้องมีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังภัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ประธาน อปพร. เขตคลองเตย พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สิริสถาพรกุล ประธานที่ปรึกษา อปพร. นายสมศักดิ์ เลิศวิริยะ กรรมการ นายธรรมณันท์ วรัณวัชรโรจน์ เหรัญญิก และ นายไพศาล สอนศิลป์ชัย เลขาฯ อปพร. ได้นำคณะอปพร.เขตคลองเตย จำนวน 56 คน ไปฝึกความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ตามยุทธวิธีและทักษะต่างๆ รวมถึงการกระโดดหอสูงที่ค่ายนวมินทรราชินี กรมทหารราบที่ 21 จ.ชลบุรี

 

 

           นายสุชัย อธิบายว่า การโดดหอในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพของอปพร.เขตคลองเตย ให้รู้จักสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการรู้จักฝึกความอดทน สร้างความแข็งแรงของร่างกาย ความเข้มแข็งด้านกำลังใจ และความเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นที่น่ายกย่องชมเชยของผู้พบเห็น และเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

 

 


          “โครงการนี้จะทำให้อปพร.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยรูปแบบต่างๆ และเพื่อให้อปพร.ชุดปฏิบัติงานเผชิญเหตุ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เตรียมความพร้อมและทันต่อเหตุการณ์สาธารณภัยในท้องถิ่นทุกประการ มีกิจกรรมในการฝึกหลากหลาย ทั้งในเรื่องของทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การกระโดดหอทดสอบสภาพจิตใจ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม เป็นต้น” ประธานอปพร.เขตคลองเตย ระบุ


          ก่อนไปช่วยเหลือคนอื่นผู้ที่ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ผลลัพธ์ที่ได้ถึงจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัย..!!

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ