พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงถึงการทำงานในฐานะหัวหน้ารัฐบาลชุดใหม่ของเขาว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 


          นายกรัฐมนตรีให้คำมั่นว่ารัฐบาลชุดใหม่จะใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังและเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ยังบอกด้วยว่า จะเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสร้างสรรค์สังคม ให้มีความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาสเพื่อความกินดีอยู่ดีและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนพร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนาตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

 


          ตามคำแถลงของนายกรัฐมนตรีข้างต้น หากจะเรียกว่าเป็นแนวทางการทำงานโดยสรุปของรัฐบาลก็คงไม่ผิดนัก ซึ่งในระหว่างการเจรจาจัดตั้งคณะรัฐมนตรีร่วมกับพรรคพันธมิตร 19 พรรค นอกจากเรื่องการจัดสรรปันส่วนกระทรวงต่างๆ ให้แต่ละพรรคแล้วก็น่าจะได้พูดถึงแนวนโยบายทุกพรรคที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นนโยบายรวมของรัฐบาลต่อไป  อย่างไรก็ตามนโยบายที่ว่านี้ก็จะต้องอยู่ในกรอบที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมภารกิจของทุกกระทรวงแล้ว นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำเสมอว่าจะทุ่มเทการทำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และว่าจะฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยรวมแล้วถึอว่า พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัญญาประชาคมว่า การต้านการทุจริตจะเป็นนโยบายหลัก

 


          ข่าวโผครม. ซึ่งยังไม่ชัดเจนนักว่าข่าวจริงหรือข่าวปล่อย ต้องรอจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ กระแสเหล่านี้ส่อให้เห็นถึงการจัดสรรโควตาตามสัดส่วนและอำนาจต่อรองที่เคยมีมาแต่ในอดีต ซึ่งสุดท้ายก็นำไปสู่การต่อรอง เรียกร้อง กดดันไม่หยุดหย่อน และก็จบลงด้วยข้อครหาเรื่องคอร์รัปชั่น หนีไม่พ้นวังวนรัฐประหาร ความหวังเดียวที่จะก้าวพ้นจากวงจรนี้ได้ขึ้นกับความกล้าหาญเด็ดขาดของพล.อ.ประยุทธ์เองว่าจะสามารถตัดสินใจทำงานตามมาตรฐานจริยธรรมที่บอกไว้ได้หรือไม่ ซึ่งนั่นก็หมายถึงนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากบางพรรคร่วมรัฐบาลหรือข้อเรียกร้องจากบางคนบางฝ่ายจนขาดอิสระที่จะทำตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของความอยู่รอดของรัฐบาล แม้จะมีเสียงปริ่มน้ำก็ตาม