เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

 

 

          1.พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา 2.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน 3.พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ 4.นายกล้านรงค์ จันทิก 5.นายกษิดิศ อาชวคุณ 6.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 7.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 8.นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ 9.นายกิตติ วะสีนนท์ 10.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ 11.นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา 12.นายเกียว แก้วสุทอ 13.นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 14.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 15.นายคำนูณ สิทธิสมาน 16.นายจเด็จ อินสว่าง 17.นายจรินทร์ จักกะพาก 18.พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ 19.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 20.พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง 21.นางจินตนา ชัยยวรรณาการ 22.นายจิรชัย มูลทองโร่ย 23.นางจิรดา สงฆ์ประชา 24.พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์ 25.พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ


          26.นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 27.นายเจน นำชัยศิริ 28.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 29.พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 30.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 31.นายเฉลา พวงมาลัย 32.พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม 33.นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 34.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 35.นายเฉลียว เกาะแก้ว 36.นายชยุต สืบตระกูล 37.พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ 38.นายชลิต แก้วจินดา 39.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 40.พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 41.พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร 42.นายชาญวิทย์ ผลชีวิน 43.พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ 44.พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ 45.พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ 46.พล.อ.เชวงศักดิ์ ทองสลวย 47.ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ 48.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ 49.นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล 50.พล.ร.อ.ฐนิธ กิตติอำพน

           51.พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย 52.นายณรงค์ รัตนานุกูล 53.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 54.นายณรงค์ อ่อนสอาด 55.พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ 56.พล.อ.ดนัย มีชูเวท 57.นางดวงพร รอดพยาธิ์ 58.น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ 59.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 60.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 61.พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา 62.พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย 63.พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง 64.นายตวง อันทะไชย 65.พล.อ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช 66.นายถนัด มานะพันธุ์นิยม 67.นายถวิล เปลี่ยนศรี 68.นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 69.พล.อ.อ.ถาวร มณีพฤกษ์ 70. นายทรงเดช เสมอคำ 71.พล.อ.ทวีป เนตรนิยม 72.นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี 73.นางทัศนา ยุวานนท์ 74.ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ 75.พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์


          76.พล.อ.ธงชัย สาระสุข 77.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 78.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร 79.นายธานี สุโชดายน 80.นายธานี อ่อนละเอียด 81.พล.อ.ธีรเดช มีเพียร 82.นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 83.พล.ร.อ.นพดล โชคระดา 84.พล.อ.นพดล อินทปัญญา 85.พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ 86.นายนิพนธ์ นาคสมภพ 87.พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน 88.นางนิสดารก์ เวชยานนท์ 89.นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง 90.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 91.นายบรรชา พงศ์อายุกูล 92.พล.อ.บุญธรรม โอริส 93.นายบุญมี สุระโคตร 94.นายบุญส่ง ไข่เกษ 95.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 96.นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ 97.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล 98.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง 99.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม 100.นางประภาศรี สุฉันทบุตร


          101.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 102.นายประมาณ สว่างญาติ 103.ร.อ.ประยุทธ เสาวคนธ์ 104.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ 105.พล.อ.ประสาท สุขเกษตร 106.นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 107.พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ 108.พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา 109.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 110.นายปัญญา งานเลิศ 111.พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ 112.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 113.น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม 114.นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ 115.พล.อ.โปฎก บุนนาค 116.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 117.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 118.พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี 119.นายพรเพชร วิชิตชลชัย 120.นายพลเดช ปิ่นประทีป 121.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป 122.พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ 123.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 124.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ 125.พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์


          126.นายพิศาล มาณวพัฒน์ 127.พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก 128.พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร 129.นายพีระศักดิ์ พอจิต 130.นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 131.พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ 132.นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา 133.นายไพโรจน์ พ่วงทอง 134.พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย 135.น.ส.ภัทรา วรามิตร 136.นายภาณุ อุทัยรัตน์ 137.นายมณเฑียร บุญตัน 138.พล.อ.อ.มนัส รูปขจร 139.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 140.พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ 141.พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ 142.พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ 143.พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน 144.นายยุทธนา ทัพเจริญ 145.นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล 146.นายระวี รุ่งเรือง 147.น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร 148.นายลักษณ์ วจนานวัช 149.พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ 150.พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช


          151.พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ 152.ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี 153.พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร 154.นางวรารัตน์ อติแพทย์ 155.พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์ 156.พล.อ.วลิต โรจนภักดี 157.พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล 158.พล.อ.วัฒนา สรรพานิช 159.นายวันชัย สอนศิริ 160.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 161.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ 162.นายวิทยา ผิวผ่อง 163.พล.อ.วินัย สร้างสุขดี 164.พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ 165.น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 166.นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ 167.น.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 168.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 169.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 170.นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล 171.นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 172.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน 173.พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 174.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ 175.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล


          176.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 177.นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 178.พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 179.พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร 180.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 181.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 182.นายศุภชัย สมเจริญ 183.พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ 184.พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ 185.พล.อ.สกล ชื่นตระกูล 186.ม.ล.สกุล มาลากุล 187.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ 188.พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา 189.พล.อ.สนธยา ศรีเจริญ 190.พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ 191.นายสม จาตุศรีพิทักษ์ 192.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม 193.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 194.นายสมชาย เสียงหลาย 195.นายสมชาย แสวงการ 196.นายสมชาย หาญหิรัญ 197.นายสมเดช นิลพันธุ์ 198.พล.ต.ท.สมบัติ มิลินทจินดา 199.นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ 200.นายสมพล เกียรติไพบูลย์


          201.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 202.พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข 203.พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ 204.พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ 205.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ 206.พล.อ.สสิน ทองภักดี 207.นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 208.นายสัญชัย จุลมนต์ 209.นายสาธิต เหล่าสุวรรณ 201.นายสำราญ ครรชิต 211.พล.อ.สำเริง ศิวาดำรงค์ 212.พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร 213.พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย 214.นายสุชัย บุตรสาระ 215.นายสุธี มากบุญ 216.นางสุนี จึงวิโรจน์ 217.นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล 218.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 219.พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 220.นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ 221.พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ 222.พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 223.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 224.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 225.นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์


          226.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 227.นายเสรี สุวรรณภานนท์ 228.พล.อ. อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ 229.พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ 230.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 231.พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ 232.นายอนุมัติ อาหมัด 233.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย 234.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 235.นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 236.พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 237.นายอมร นิลเปรม 238.นายออน กาจกระโทก 239.พล.อ.อักษรา เกิดผล 240.นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ 241.พล.อ. อาชาไนย ศรีสุข 242.พล.ท.อำพน ชูประทุม 243.นายอำพล จินดาวัฒนะ 244.พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูต 245.นายอุดม คชินทร 246.นายอุดม วรัญญูรัฐ 247.พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 248.นายอุปกิต ปาจรียางกูร 249.พล.อ.อู้ด เบื้องบน 250.พล.ต.โอสถ ภาวิไล