ข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน ข้อ 8 ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2529 กำหนดให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษ เว้นแต่ผู้นั้นกระทำความผิดในระหว่างปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน

 


          กรณีข้าราชการทหารขับรถยนต์ส่วนตัวไปประชุม ระหว่างเดินทางเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย เนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์ และได้หักรถยนต์หลบ ทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมา ถือว่า ผู้นั้นกระทำความผิดในระหว่างปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินหรือไม่ ?


          มูลเหตุของคดีนี้ เกิดจากผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน เพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเอง ถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ 8 ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2529
หลังจากภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิต อุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิม ภริยาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน


          คดีนี้ศาลปกครองสูงสุด ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินว่า “ความผิด” ตามข้อ 8 ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2529 หมายถึง การกระทำที่เป็นความผิดที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ คือ ความผิดวินัยหรือความผิดอาญาที่มิใช่ความผิดที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งไม่ได้มีเจตนากระทำ 


          อีกทั้งข้อบังคับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ได้ปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หากได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็จะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากทางราชการ โดยการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามที่ข้อบังคับกำหนด


          ส่วนการที่นายทหารถึงแก่ความตาย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินหรือไม่ ? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การตายของนายทหารเป็นเหตุสุดวิสัย มิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าว เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการณ์ไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัย และไม่ปรากฏว่านายทหารผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 


          ดังนั้นพฤติการณ์จึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัข คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้บัญชาการทหารบก) ที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามอุทาหรณ์ข้างต้นเป็นกรณีของข้าราชการทหารที่มีข้อบังคับกำหนดไว้เฉพาะเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527 ข้อ 9 ที่กำหนดให้มีสิทธิรับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกัน แต่จะต้องไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 


          อุทาหรณ์จากคดีปกครองเรื่องนี้ จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในวินิจฉัยสิทธิประโยชน์ตามที่ข้อบังคับหรือระเบียบกำหนดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้วินิจฉัยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้ข้าราชการผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายของตนเองอย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 


          ผู้สนใจสามารถอ่านได้จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 346/2561 และปรึกษาคดีปกครอง ได้ที่สายด่วนศาลปกครอง 1355 และสืบค้นเรื่องอื่นๆ ได้จาก www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง