ข่าว

พระบรมราชโองการฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น 'องคมนตรี'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ประกาศเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แล้วนั้น 

บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๐ และมาตรา ๑๑   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖  เป็นปีที่ ๘  ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

พระบรมราชโองการฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น  'องคมนตรี'

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ