ข่าว

พระราชทานปรับลดชั้นยศ  พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล  เป็น พลตรีหม่อมเจ้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่  ประกาศพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร  พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล  เป็น พลตรีหม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่  ประกาศ


พระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร  พุทธศักราช ๒๔๗๙   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ  พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล  เป็น พลตรีหม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖  เป็นปีที่  ๘ ในรัชกาล ปัจจุบัน 

 

 

 


 

 

 

 

พระราชทานปรับลดชั้นยศ  พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล  เป็น พลตรีหม่อมเจ้า

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ