ข่าว

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง

เวลา 18.30 น. วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2565) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ประธานที่ปรึกษา การจัดนิทรรศการ ฯ และภัณฑารักษ์ ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือประกอบนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” และกราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ณ ห้องจัดแสดงหมายเลขที่ 1 และ 2

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำเสด็จพระราชดำเนิน และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการฯ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าห้องจัดแสดงหมายเลข 3 และ 4 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ซึ่งนำเสนอเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ้าบาติกทรงสะสมจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรขั้นตอนการอนุรักษ์และจัดเก็บวัตถุ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับห้องคลัง ณ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในร้านพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดนิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

 

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สนองพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติภารกิจงานด้านศิลปาชีพ และดูแลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา  ซึ่งได้ทรงนำความรู้ด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นมาพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ รวมถึงการจัดทำนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแรก ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และภัณฑารักษ์

 

นิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลาต่างๆ  ทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ ที่ส่วนใหญ่ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าจากฝีมือของคนไทย ด้วยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ กับทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการส่งเสริมงานหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร และยังเป็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ