ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

'ในหลวง พระราชินี' พระราชทาน ถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น

วันนี้ (10 มี.ค.64) เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 996 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ เป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยจะเชิญถุงพระราชทานฯ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

'ในหลวง พระราชินี' พระราชทาน ถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นตัวแทนผู้ประสบเหตุวาตภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลชนบท อำเภอชนบท จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปรกติสุขต่อไป ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

'ในหลวง พระราชินี' พระราชทาน ถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น

'ในหลวง พระราชินี' พระราชทาน ถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 ได้รับผลกระทบทั้งหมด 10อำเภอ ได้แก่ อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี อำเภอหนองนาคำ อำเภอมัญจาคีรี อำเภอหนองนาคำ อำเภอพล อำเภอเปือยน้อย อำเภอสีชมพู อำเภอพระยืน อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอบ้านแฮด ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 996 ครัวเรือน วัด 4 แห่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและสั่งการให้นายอำเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ระดมให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้าน สิ่งปลูกสร้าง และสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่ดีและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข ต่อไป

'ในหลวง พระราชินี' พระราชทาน ถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น