วันนี้ (31 ต.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา 16.29 น. ครั้นเสด็จ ฯ ถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้า ฯ ถวายมาลัยข้อพระกร เสด็จเข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ ทรงฉลองพระองค์ครุย เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ เข้าสู่ที่ประทับภายในหอประชุม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบประทับพระราชอาสน์ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงแรก จำนวน 1,927 คน ตามลำดับ บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย ประทับพัก ณ ห้องรับรองที่ประทับ
 

'ในหลวง' - 'พระราชินี' เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร 'ธรรมศาสตร์' เป็นวันที่สอง

เวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ เข้าสู่ที่ประทับภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา คณบดีคณะศษฐศาสตร์ คณดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วงที่สอง 1,963 คน ตามลำดับ บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 

'ในหลวง' - 'พระราชินี' เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร 'ธรรมศาสตร์' เป็นวันที่สอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต