ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรธรรมศาสตร์ พระราชทานพระบรมราโชวาท บัณฑิตมีหน้าที่และความรับผิดชอบนำความรู้สร้างความสำเร็จแก่ตนเองและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ถ้าตระหนักแล้วทำให้จริง จะได้รับการยกย่องสมวิทยฐานะ  มธ.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ร.10 ทรงเป็นนักพัฒนาที่สมบูรณ์แบบครบถ้วน30 ต.ค.63 -  เวลา 16.23  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารฯ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 

         ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มธ. พระราชทานพระบรมราโชวาท

การนี้ เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ดังนี้ ศ. ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาพัฒนาชุมชน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มธ. พระราชทานพระบรมราโชวาท

        
 รศ. ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ครุย ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม

เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ เข้าสู่ที่ประทับภายในหอประชุม คณาจารย์และบัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์
 รศ. สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผศ. ณัฐพล แสงอรุณ รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี

      ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตร มธ. พระราชทานพระบรมราโชวาท
 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิกรบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาท

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า  ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาพัฒนาชุมชน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า และมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย แก่พระราชินี
 
ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคน ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ สาขาต่าง ๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาล่าเรียนมา  บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ ทั้งในด้านอาชีพการงาน ในด้านเกียรติคุณความดี และในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูล แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ถ้าทุกคนจะได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ แล้วมุ่งมั่นทำให้จริง ให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าว แต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่อง ว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยฐานะอย่างแท้จริง
 ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นตันไป  ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความสุข และความเจริญก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ
 จากนั้น ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.พิศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 ต่อมา ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย พร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ความว่า ด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา เป็นจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน
 
อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ถือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม และการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เริ่มต้นจากการพัฒนาคน นับว่าเป็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งทางด้านการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน จึงกล่าวได้ว่า ทรงเป็นนักพัฒนาที่สมบูรณ์แบบครบถ้วน ทั้งในฐานะของนักวิชาการและนักปฏิบัติการ 
 
ต่อมานายกสภา มธ.กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ความว่า “ ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบิน ทรงมีพระวิริยอุตสาหะในการฝึกหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดอาศัยการฝึกฝนออกกำลังกายด้วยความมุ่งมั่น ความมีระเบียบวินัย ความแข็งแรง และแข็งแกร่งทั้งพระวรกายและจิตใจ โดยใช้หลัก การทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพื้นฐาน ในด้านการทหาร ทรงเป็นพระบรมราชินีที่สง่างาม องอาจเข้มแข็ง และมีระเบียบวินัย ตามแบบฉบับของทหารอย่างแท้จริง ทรงผ่านหลักสูตรการฝึกทหารทุกด้าน อีกทั้งยังทรงนำการแสดงทางทหารประกอบดนตรีได้อย่างสง่างามและเข้มแข็ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านทักษะการเคลื่อนไหว และสมรรถภาพพระวรกายในระดับสูง ถือเป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 ในด้านการบิน ทรงสำเร็จการฝึกและการศึกษาตามหลักสูตรการบิน ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถจากการฝึกฝนทักษะการทำงานประสานสัมพันธ์ ระหว่างระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญตามหลักกรของการพัฒนาสมรรถภาพพระวรกายและจิตใจด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระปรีชาสมารถด้านการทหารและการบิน ที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงนำองค์ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกายมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรด้านการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่วงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 

ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร  กราบบังคมทูลประกาศสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3  ราย พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม คณบดีพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ คณาจารย์และบัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เสด็จเข้าห้องรับรองที่ประทับ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
สําหรับในปีการศึกษา 2561 มีผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จํานวนทั้งสิ้น 9,623 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 7,756 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1,867 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 61 คน ปริญญาโท จํานวน 1,698 คน และปริญญาเอก จํานวน 108 คน    ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2561   จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งเป็นจำนวน 2 วัน วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561  ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว