วันนี้ (2 กันยายน) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา มีรายระเอียดระบุว่า 

 


โดยที่ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา


สืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมพุทธศักราช 2563


ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคมพุทธศักราช 2563 
เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์-ยศทหาร  เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี