เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะเวียนมาบรรจบในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่างๆ สนองพระเดชพระคุณ เหมือนเช่นทุกปี 


อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุแห่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาด ทางราชการได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563  พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

1. งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ
2. เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ให้สาธุชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวานสักการะได้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น. 
3. คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมโรงทานตามที่ปฏิบัติมา หรือมบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์โรค  ระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัน และ / หรือประชุมกันเจริยพระพุทธมนต์ เพื่อสนองภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของ  แต่ละวัด ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 
4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์ จะเฝ้าถวายสักการะ หรือจัดกิจกรรมใดๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชนเพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น 

                                 สำนักเลขาฯสมเด็จพระสังฆราช แจ้งงดการเสด็จออกเพื่อประทานวโรกาสให้เฝ้า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย.