เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modlar Swab Unit)” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลกลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อันเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ

                                      ปีติ ในหลวง ราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่รพ.กลาง

 

                                      ปีติ ในหลวง ราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่รพ.กลาง

                                 

โดยมี นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง นางสาวอภิรดี สุนันกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว

                                      ปีติ ในหลวง ราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่รพ.กลาง
 

                                    ปีติ ในหลวง ราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่รพ.กลาง

 

                                    ปีติ ในหลวง ราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่รพ.กลาง

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่ง ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ได้แก่

1.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

2. รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

3. สถาบันบำราศนราดูร

4. รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

5. สถาบันโรคทรวงอก

6. รพ.ตำรวจ

7. รพ.กลาง

8. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

9. รพ.นครปฐม

10. รพ.ราชบุรี

11.รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

12. รพ.พหลพลพยุหเสนา

13. รพ.อุตรดิตถ์

14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์

15. รพ.นครพิงค์

16. รพ.อุดรธานี

17.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

18.รพ.สุราษฎร์ธานี

19.รพ.สงขลานครินทร์

20. รพ.หาดใหญ่

                                    ปีติ ในหลวง ราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่รพ.กลาง

                                   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                           

                                 ปีติ ในหลวง ราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่รพ.กลาง