พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดย กองทัพภาคที่ 1 หรือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 ดำเนินการมอบถุงพระราชทานให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพฯ ในห้วงวันที่ 5-16 เมษายน 2563 ในพื้นที่ 46 เขต , 623 ชุมชน

 

 

 

                   โดยใช้หน่วยขึ้นตรงระดับกองพันของกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 17 หน่วย และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จำนวน 8 หน่วย

                   สำหรับถุงพระราชทานได้บรรจุเครื่องอุปโภคและบริโภคเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ดำเนินการโดยภาคเอกชน (บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์) และได้เพิ่มเติมการบรรจุหน้ากากอนามัยชนิดผ้า, เจลล้างมือ, ยาสามัญ และ วิตามินซี ดำเนินการบรรจุโดย จิตอาสาพระราชทาน ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า

                   สรุปผลการปฏิบัติในห้วงวันที่ 5-12 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 8 วัน ดำเนินการมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนในชุมชนแออัด พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 เขต 421 ชุมชน 68,962 หลังคาเรือน

                   สำหรับแผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป 13-16 เม.ย. 63 จำนวนทั้งสิ้น 4 วัน จะดำเนินการมอบถุงพระราชทาน ให้กับ 21 เขต 202 ชุมชน 50,619 หลังคาเรือน

                   การมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ยากไร้ในเขตชุมชนแออัดพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 16 เมษายนนี้ รวมทั้งสิ้น 46 เขต 623 ชุมชน 120,581 หลังคาเรือน