วันที่ 9 มี.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

 

 

          ทั้งนี้ พระราชพัชรมานิต มีนามเดิมว่า ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน เดิมสัญชาติอังกฤษ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา เป็นพระชาวต่างชาติที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวย และเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

 

พระบรมราชานุญาตให้ "พระราชพัชรมานิต" แปลงสัญชาติไทยกรณีพิเศษ

 

พระบรมราชานุญาตให้ "พระราชพัชรมานิต" แปลงสัญชาติไทยกรณีพิเศษ