เมื่อเวลา 07.10 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐอินเดีย) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  เมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย ในการพิธีลาสิกขาบทของพระนวกะ จำนวน 44 รูป โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งได้อุปสมบทแล้วเดินทางไปจาริก ปฏิบัติธรรม และเจริญสมาธิยังพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งสถานที่สำคัญๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

        ครั้นเสด็จถึง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน ทรงฉายพระรูปหมู่กับพระนวกะ จากนั้นเสด็จเข้ายังปรินิพพานวิหาร ทรงกระทำประทักษิณ 3 รอบ ทรงสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทรงสักการะปรินิพพานสถูป

 

 


        จากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ทรงเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์อาสาจากประเทศไทย เสด็จไปยังมกุฎพันธนเจดีย์ ทรงจุดธูปเทียนสักการะมกุฎพันธนเจดีย์ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทรงปิดทอง ทรงวางพวงมาลัย ทรงถวายผ้าไตร ทรงฉายพระรูปหมู่กับพระนวกะ และทรงกระทำประทักษิณ 3 รอบ 

        จากนั้นเสด็จกลับวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทรงปลูกต้นสาละ เสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงเป็นประธานในพิธีลาสิกขาบท โดยพระนวกะกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัย กล่าวคำลาสิกขา ก่อนจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดสีขาว รับศีลห้า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแล พระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา กรมพระศรีสวางควัฒน ทรงหลั่งทักษิโณทก ผู้ลาสิกขาเข้าเฝ้ากราบพระบาทน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

 

 


        เวลาต่อมา เสด็จไปทรงสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (สูง 2.6 เมตร) ที่ตั้งอยู่ภายในวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานโคงานและโคนม แก่ผู้แทนชุมชนอินเดีย เป็นพุทธบูชา

        จากนั้นทรงเปิดงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และถวายผ้าไตรแก่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแล้วพระราชทานพระวโรกาสให้นายชุตินทร คงศักดิ์  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี เบิกผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนกิจกรรมวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และร่วมบริจาคโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 120 ราย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

พระศรีสวางควัฒน ทรงเป็นประธานพิธีลาสิกขาพระนวกะ ที่อินเดีย

 

 

 

        จากนั้นเสด็จไปยังพระมหาธาตุเจดีย์ทรงสักการะพระบรม สารีริกธาตุ และทรงเจริญสมาธิ ตามพระอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเสด็จกลับที่ประทับ 

        เวลา 12.00 น.(ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐอินเดีย) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จออกจากท่าอากาศยานเมืองโกรักขปูร์ สาธารณรัฐอินเดีย เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร