ด้วยพระปณิธานอันแรงกล้าในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าการติดตั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), รศ.วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์ พร้อมคณะ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันก่อน 

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงติดตามงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทร์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

          ทั้งนี้ การดำเนินงานเขียนภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดจันทร์นี้ เป็นหนึ่งโครงการในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ พรชัย ใจมา, อานันท์ ราชวังอินทร์, รศ.ลิปิกร มาแก้ว, ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ และ อ.เนติ พิเคราะห์

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงติดตามงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทร์

         สำหรับภาพจิตรกรรมที่ศิลปินวาดเสร็จและพร้อมติดตั้งบริเวณผนังด้านหลังพระประธานภายในอุโบสถ ได้แก่ “ภาพพระพุทธประวัติตอนประสูติ” ผลงานของ อ.เนติ พิเคราะห์“ภาพพระพุทธประวัติตอนตรัสรู้” ผลงานของ รศ.ลิปิกร มาแก้ว และ “ภาพพระพุทธประวัติตอนปรินิพาน” ผลงานของ ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ ส่วนผนังอุโบสถด้านที่เหลือนั้นเป็นภาพจิตรกรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดจันทร์ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เขียนโดย อานันต์ ราชวังอินทร์ และภาพจิตรกรรมเรื่อง ทศชาติชาดก เขียนโดย พรชัย ใจมา ซึ่งเมื่อเขียนภาพเสร็จแล้วจะได้ติดตั้งบนผนังอุโบสถในลำดับต่อไป

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงติดตามงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทร์

“ก้อง” ปิยะ

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงติดตามงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทร์

“จอย” รินลณี

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงติดตามงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทร์

“ริว” วชิรวิชญ์

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงติดตามงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทร์

“ท็อป” ดารณีนุช

          การนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ยังประทานพระวโรกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญเขียนภาพจิตรกรรมลายคำพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ จำนวน 28 ภาพ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งทรงร่วมกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน “ลายคำล้านนากับชุมชน ภาพพระพุทธเจ้า 28 พระองค์” โดยมีผู้จัด-นักแสดงอารมณ์ดี “ก้อง” ปิยะ เศวตพิกุล และนักแสดงใจบุญ อาทิ “จอย” รินลณี ศรีเพ็ญ, “ริว” วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์, “ท็อป” ดารณีนุช ปสุตนาวิน ร่วมลงทองบนภาพจิตรกรรมลายคำพระพุทธเจ้า และได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าปกาเกอะญอ ชมการแสดงในชุดพื้นถิ่นของชนเผ่า พร้อมร่วมกิจกรรมกับชาวชนเผ่าอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งการร่วมทำบุญเขียนภาพจิตรกรรมที่จะติดตั้งบนฝาผนังภายในอุโบสถวัดจันทร์ในครั้งนี้เพื่อบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงติดตามงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทร์

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ทรงติดตามงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทร์

          สำหรับ วัดจันทร์ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเขตขุนแจ่ม ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมานานกว่า 30 ปี โดยในปี 2522 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการทอผ้าจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านในตำบลบ้านจันทร์ ปัจจุบันวัดจันทร์เป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ มีหน้าที่ดูแลพระธรรมจาริกและอาศรมต่างๆ ในเขตอำเภอแม่แจ่มตอนบน รวมทั้งสิ้น 27 อาศรม มี พระครูจันทรกิจจารักษ์ เป็นเจ้าอาวาส