“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ทรงผ่านการสอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ม.ศิลปากร เป็นเอกฉันท์ ทรงได้รับคะแนนระดับดีมาก ทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด “หลากลาย หลายชีวิต” ครั้งที่ 2 นำเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมที่หอศิลป์พิมานทิพย์โคราช

 

 

               เมื่อวันที่ 28 มกราคม ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และทรงเปิดการแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2” (Various Patterns ; Diversity of Life 2) ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการทำวิทยานิพนธ์ด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่แก่สาธารณชน ครั้งที่ 2

 

               โดยเป็นการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ครั้งสุดท้ายเพื่อจบการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

               ในการนี้ ทรงบรรยายถึงเนื้อหาสาระและการปฏิบัติงานของวิทยานิพนธ์ในชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2” โดยสัญลักษณ์และความหมายการแสดงออกจากสิ่งที่ทรงมีความประทับใจ นั่นคือ “เสือ”

 

               อันหมายถึงความสัมพันธ์และความผูกพันอย่างลึกซึ้ง ทั้งความใกล้ชิด ความผูกพันทางสายเลือด และความเป็นผู้นำของอาณาจักร ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดา

 

               นอกจากนี้ ลวดลายของเสือยังปรากฏเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ DNA หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์มาผสมผสานกับจินตนาการจากจิตใต้สำนึกตามบริบทแวดล้อม

 

               เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงและความหมายของพื้นที่ต่างๆ ที่ทรงคุ้นเคย ผ่านลายเส้นที่ทรงวาดลงบนผืนกระดาษที่แสดงถึงความแม่นยำ เด็ดเดี่ยว เคลื่อนไหว มีชีวิต มีลมหายใจ มีจิตวิญญาณ เพื่อส่งต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชนชาวไทยไปจนกระทั่งผู้คนในโลกนี้ได้อย่างเต็มที่ 

 

               โดยรูปแบบของงานศิลปะเป็นกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับคุณลักษณะของงานศิลปะที่ซื่อตรงบริสุทธิ์ใจโดยไม่ยึดติดหรือใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใดๆ แต่ขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในใจจิตใจใต้สำนึก

 

               ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนแบบศิลปะนาอีฟ หรือนาอีฟอาร์ต (Naive Art) โดยทรงศึกษาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้ คือ อองรี รุสโซ จิตรกรชาวฝรั่งเศส และยะโยะอิ คุสะมะ จิตรกรหญิงชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน

 

 

               นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กราบทูลสรุปผลการสอบจบวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตอย่างเป็นทางการ ว่าคณะกรรมการสอบได้ลงมติให้การสอบปากเปล่าในครั้งนี้ผ่านเป็นเอกฉันท์ คะแนนระดับดีมาก

 

               โอกาสนี้ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2” โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มของผลงานตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์ของเสือ กลุ่มที่ 2 เสือกับธรรมชาติการจัดวาง กลุ่มที่ 3 เสือกับลายเส้นและภาพขาว-ดำ กลุ่มที่ 4 เสือสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์

 

               กลุ่มที่ 5 เสือกับจินตนาการสร้างสรรค์ กลุ่มที่ 6 เสือ ดอกไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ กลุ่มที่ 7 นกฮูกกับสัตว์มีปีก กลุ่มที่ 8 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในเทคนิคภาพพิมพ์ และกลุ่มที่ 9 ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ในกระบวนการอื่นๆ 

 

               สำหรับนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “หลากลาย หลายชีวิต 2” ใน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์พระองค์นี้ ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม 150 บาท

 

               ทั้งนี้รายได้จากค่าเข้าชมสมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์