ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จเปิดโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เป็นการเริ่มต้นการดำเนินการตามโครงการและทำให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานในการช่วยเหลือผู้ต้องขัง พระเมตตาและความห่วงใยยังคงมีอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จึงได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งจัดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเป้าหมายอีก 24 แห่ง อาทิ เรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี, เรือนจำกลางระยอง, เรือนจำกลางพิษณุโลก, เรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา, เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช, เรือนจำกลางสมุทรปราการ, ทัณฑสถานหญิงชลบุรี, ทัณฑสถานหญิงธนบุรี, ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก, ทัณฑสถานหญิงสงขลา, ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เป็นต้น

    กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์

     ในการนี้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ให้กับเรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี ณ เรือนจำกลางระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นเรือนจำนำร่องโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ, สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข, พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, เอกพงษ์ ซ้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหน้าหน้าศาลจังหวัดระยอง และคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ

 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์

 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์

 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์


     การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี ณ บริเวณสนามกลางเรือนจำกลางจังหวัดระยอง ประทับพระเก้าอี้ พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ ปลัดกระทรวงยุติธรรม จากนั้นพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พระราชทานหนังสือเพื่อใส่ในมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี และพระราชทานวีดิทัศน์แก่ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ 3 เรือนจำ

 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์

 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์
 

    จากนั้นเสด็จไปทรงเปิด “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” และทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพฯ เสด็จไปยังห้องทันตกรรม ทอดพระเนตรการสาธิตทำฟัน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านค่าย เสด็จไปยังสถานพยาบาลทอดพระเนตรการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ชาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อมาได้เสด็จเข้าไปยังเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วย พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย จำนวน 8 ราย เสด็จออกจากเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วยไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ 3 เรือนจำ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ นิทรรศการจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของ 3 เรือนจำ

  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์

 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์

    เสด็จไปยังสถานพยาบาลในแดนหญิง เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วย ทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ.หญิง ในการช่วยเหลือผู้ป่วย พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย เสด็จไปทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพราชทัณฑ์ ปันสุข มุมทูบีนัมเบอร์วัน มุมนวด มุมเสริมสวย พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 3 ราย เด็กติดผู้ต้องขังจำนวน 11 ราย จากนั้นทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพในด้านต่างๆ อาทิ เบเกอรี่, ถักโครเชต์, ปักมุก เป็นต้น 

 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์
 

  สำหรับเรือนจำกลางระยอง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,246 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2563) ผู้ต้องขังป่วยภายในเรือนจำ รวมจำนวน 759 ราย, เรือนจำกลางชลบุรี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,666 คน ผู้ต้องขังป่วยภายในเรือนจำ รวมจำนวน 173 คน และทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,599 คน ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำ รวมจำนวน 183 คน ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำที่ได้รับการตรวจและแยกประเภทในการดูแลรักษา ได้แก่ ความดัน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัณโรค หอบหืด จิตเวช เป็นต้น ในส่วนของฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย เช่น เรือนจำกลางระยอง มีโรงพยาบาลบ้านค่ายเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย และมีจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีส่วนร่วมด้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การพยาบาล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร พระราชทานเครื่องมือแพทย์
   

      อนึ่ง เรือนจำกลางจังหวัดระยองได้เปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ แล้ว โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ มาให้กำลังใจผู้ต้องขัง และทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการกำลังใจในพระดำริฯ เช่น การฝึกวิชาชีพ การดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์ การฝึกโยคะ และมุม Happiness ซึ่งเป็นการนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา ที่ได้นำมาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่ต้องการสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง และเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะไม่กลับมาทำความผิดซ้ำ

        การพระราชทานความช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังในการเข้าถึงการได้รับรักษาพยาบาล นอกจากเป็นการช่วยเหลือ รักษา และดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานให้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังถือว่าเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังได้เข้าถึงการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันกับประชาชนทั่วไป