พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย และการเจ็บป่วยของประชาชน ทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพียงแห่งเดียว ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทำให้ไม่เพียงพอ การนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม จึงพระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นรองประธานที่ปรึกษา  

 

 

         เวลา 14.45 น.วันที่ 24 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ต้องขัง ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ เรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

 

          เมื่อเดินทางถึงเรือนจำกลางบางขวาง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  ผู้แทนพระองค์  วางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณแดน 4 จากนั้น ตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจำ และเชิญอาหารพระราชทานมอบแก่ผู้ต้องขัง  ในการนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ต้องขัง  จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมแดน 9 และแดน 11 กับเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยมาให้บริการตรวจรักษาด้านโรคทั่วไป และทันตกรรมแก่ผู้ต้องขัง ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา 

 

 

          เสร็จแล้ว เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ได้แก่ โครงการปั้นดินให้เป็นบุญ  โครงการอาชีวศึกษา  โครงการจิตรกรรม  ซึ่งเป็นการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อใช้ประกอบอาชีพที่สุจริตเลี้ยงดูครอบครัวหลังจากพ้นโทษ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานพยาบาลประจำเรือนจำกลางบางขวาง รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย ด้วย

 


           โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ ทั้งทางด้านการแพทย์  การพยาบาล  การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อออกมาอยู่ในสังคมภายนอก จะได้ประกอบอาชีพที่สุจริตได้อย่างมีคุณภาพ