เมื่อเวลา 15.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายนัท ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะ คสช. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน และคณะทูตานุทูตอีก 134 คน เฝ้าฯ รับเสด็จ

      ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นบนเวที จากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา ความว่า

  "บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป 

     ขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุข ทุกข์ ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยเต็มสติ ปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริตและด้วยความคิดพิจารณา อันสุขุมรอบคอบ หนักแน่น ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรง ตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติเจริญก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์ 

      ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลเป็นความผาสุขสวัสดิ์ และความวัฒนาถาวร แก่อาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วหน้ากัน"

      จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลงจากเวที และเสด็จออกจากห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากกระทรวงการต่างประเทศ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต