ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ ที่ 4  พฤษภาคม พุทธศักราช  2562  แล้วนั้น ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติ  สมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ 

         ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคำนึงถึงทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้  ทั้งฝ่ายรัฐบาล ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์  จิตอาสา  ตลอดจนผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีในกรุงเทพมหานคร  และในจังหวัดต่างๆ   ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่าย กับจะพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกคน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยฝ่ายรัฐบาล นายกรัฐมนตรีกำหนดจัดพระราชทานเลี้ยง ในวันที่  23 พฤษภาคม2562  ณ สนามศุภชลาศัย   หน่วยราชการในพระองค์กำหนดจัดพระราชทานเลี้ยง ในวันที่ 20 พฤษภาคม  2562 ณ สนามเสือป่า  สำหรับข้าราชการทหารและตำรวจ   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ  เป็นประธานจัดงานพระราชทานเลี้ยง ในวันที่  20 พฤษภาคม  2562  
         ทั้งนี้  การพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมตักน้ำในทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วย  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดงานพระราชทานเลี้ยงในทุกจังหวัด  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ที่ทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระเบียบ   ยิ่งใหญ่  งดงามและสมพระเกียรติ