คมชัดลึกออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม

4 พฤษภาคม 2562 - 17:08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,เสด็จออกมหาสมาคม,พระราชดำรัส
ข่าวในพระราชสำนัก

Shares :
เปิดอ่าน 1,687 ครั้ง

มีพระราชดำรัสขอคนไทยปฏิบัติงานตามหน้าที่ ยึดเอาประโยชน์ความเจริญมั่นคงของชาติ


 

               ต่อมาเวลา 14.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ลงทางอัฒจันทร์ ด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าฯ การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยืนเฝ้าฯ ด้านตะวันตกหน้าแถวพระบรมวงศานุวงศ์ ใกล้มุมเสาด้านซ้ายพระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎบนพระที่นั่ง นายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์ ถวายผูกที่พระหนุด้านหน้า นายมนัส เสือเปลี่ยว ถวายประคองด้านหลัง เมื่อพร้อมแล้ว เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนั้น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิ่งปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด

 

 

 

 

 

 

               เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกยังหน้าพระวิสูตร กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ ความว่า "ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปิติ ปราโมทย์ เป็นพ้นประมาณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระบรมราชสันตติวงศ์ ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ และได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักสวามิภักดิ์ ในใต้เบื้องพระยุคลบาท ในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

               ในอุดมศุภสมัยอันพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ จึงขอพระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้ง ร่วมจิตถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง จะตั้งตนตั้งใจไว้ให้มั่นคง ในความซื่อสัตย์สุจริต และความจงรักภักดี จะมุ่งมั่นประพฤติตน ปฏิบัติงาน ตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตน ด้วยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ กับขอพระราชทานตั้่งสัตติยาธิษฐาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวาดิเทพน้อยใหญ่ ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมาราชัยสวรรค์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงพร้อมกันอำนวยศรีสวัสดิมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงสถิตย์สถาพร ในมไหสูริยสมบัติ เป็นร่มรัตนฉัตรปกประเทศ ให้เป็นบุญเขตอันร่มเย็นเป็นสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชนถ้วนหน้า ตลอดไป ชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

 

 

 

 

 

 

               จากนั้นพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่า ความว่า "ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงรับบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศ สมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณี ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ในนามคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยความปิติเกษมโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

               นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระบรมราชสันตติวงศ์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันสถิตย์เสถียรพระเกียรติคุณให้ขจรไกล ประจักษ์ชัดในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา กรุณา แก่ปวงประชา นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็น ในราชอาณาจักรทั่วทุกทิสานุทิศ พระราชกิจนานาประการ สฤษดิ์สัมฤทธิ์ผล บันดาลประโยชน์สุขยิ่งล้น แก่อาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินเสมอมา 

               วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นวันมหามงคลของชาติ และปวงประชาชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้า จะจดจำจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพรชัยมงคล ขอคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิภพสถานสากล อันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิ ทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเกษมสวัสดิ์ ในสิริราชสมบัติไอศูรย์ สมบูรณ์พระเกียรติคุณขจรไกลไปทั่วทุกทิสานุทิศ พระราชกรณียกิจทรงประสาทประสิทธิ์เพื่อสุขแห่งปวงประชา จงสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์ทั่วขอบเขตรัฐสีมา พระมหากรุณาธิคุณ เกื้อหนุนไทยให้ไพบูลย์วัฒนา ทรงพระเจริญจำรูญพระบุญญา พระชนมายุยิ่งยืนนานผ่านเผ้า พระบารมีปกเกล้าเหล่าราษฎร์ชาติไทย ให้มั่นคงสถาพรเรืองวิไล ตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

 

 

 

 

 

 

               นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ความว่า "ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพรียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศ โดยสมบูรณ์ ตามขัตติยราชประเพณี

               ข้าพระพุทธเจ้า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ในนามของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความปิติโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จขึ้นครองราชย์ สืบพระบรมราชสันตติวงศ์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการสืบสาน ต่อยอด และพัฒนาเพื่ออภิบาลพสกนิกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ทุกข์ภัยอันตรายใดๆ ทรงขจัดปัดเป่าให้ผ่านพ้นด้วยพระปรีชาสามารถ พระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยใส่ในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ เสมอมามิได้ขาด พระเมตตากรุณายังความปลื้มปิติแก่ปวงประชาทุกหมู่เหล่า

               วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 นี้ เป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย ทั่วทุกทิศานุทิศ ซึ่งจะจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อานุภาพแห่งเทพอันศักดิ์สิทธิ์ เรืองฤทธิ์ในสากลจักรวาล พระสยามเทวาธิราช ดลบันดาลประสิทธิ์พรอันโอภาส ทั้งเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลประทานพร ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมด้วยพิพิตพรพูนสวัสดิ์  ทรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจ สฤษดิ์ดังพระราชประสงค์ โดยทศพิธ พระราชกิจจานุกิจยังความผาสุกร่มเย็น พระเกียรติคุณปรากฏเห็นขจรไกล ในสากลทั่วรัฐสีมามณฑล เฉลิมพระเกียรติกำจร พระบารมีปกพสกนิกรทั่วหล้า สฤษดิ์ดำรงในไอยสวรรค์ราชสมบัติ ตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               จากนั้นนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ ความว่า "ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรับบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณี ข้าพระพุทธเจ้านายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามข้าราชการตุลาการทั้งมวล ด้วยความปิติโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ สืบพระบรมราชสันตติวงศ์ พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติประจักษ์ชัดยิ่งในพระเมตตากรุณาที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์เสมอมา ที่ทุกข์ร้อนโพยภัยทรงห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขให้ผ่านพ้น พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ยังความผาสุขร่มเย็นแก่ปวงประชาประเทศชาติวิวัฒน์พัฒนาด้วยบุญญาบารมี และพะปรีชาสามารถวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นวันมหามงคลที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศจะจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและทวยเทพเทวฤทธิ์ทุกสถานอันมีพระสยามเทวาธิราช เป็นอาทิ จงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระสิริสวัสดิ์เกษมสำราญเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญพร้อมพิพิธพรชัยแผ่ไพศาล พระบุญญาบารมีปกผสานรักษาบ้านเมืองเรืองรุ่งมั่งคง พระราชประสงค์จำนงค์ใดในอันจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง ให้ลุล่วงจงสัมฤทธิ์สฤษดิ์สมดังพระราชหฤทัยมุ่งหมายทุกประการเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบความว่า "ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่แห่งตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมาย ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ประสบความสุขความเจริญ  พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ"

               จบแล้ว เจ้าพนักงานรัวกรับและปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เจ้าหน้าที่เทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่เกยพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ท่าราชวรดิฐ

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎบนพระที่นั่ง โดยมีนายเจริญศักดิ์ คารีขันธ์ และนายมนัส เสือเปลี่ยว เป็นผู้ถวายการปฏิบัติ จากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทางพระ ทวารเทวราชมเหศวร แล้วเสด็จฯ ไปประทับที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ