ด้วยพระดำริของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงให้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สำหรับเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านเกษตรอุตสาหกรรม สำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ขณะเดียวกันยังเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้าเรียนรู้การทำเกษตรแบบ 1.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการทำเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้การผสมผสานระหว่างการเกษตรที่ทันสมัยแต่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริกฯ โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันก่อน

         ภายหลังจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ถวายรายงาน องค์ประธานทอดพระเนตรนิทรรศวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานตามโครงการ จากนั้นทรงเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จากนั้นเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการปลูกทุเรียน พืชเสริม และโครงการเลี้ยงสุกรขุน ความจุ 2,400 ตัว บนพื้นที่ 20 ไร่, โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ความจุ 100,000 ตัว บนพื้นที่ 50 ไร่, โครงการสร้างระบบแก๊สชีวภาพจากมูลไก่ไข่และสุกร บนพื้นที่ 10 ไร่ และโครงการปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองจำนวน 256 ต้น กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องจำนวน 1,536 ต้น บนพื้นที่ 16 ไร่ ซึ่งในปัจจุบัน โรงเลี้ยงสุกรขุนได้จำหน่ายไปแล้ว 1 รุ่น จำนวน 2,248 ตัว และไข่ไก่ออกไปจำหน่ายได้แล้ว 24,435,480 ฟอง ในส่วนของกล้วยได้มีการเก็บผลผลิตไปจำหน่ายมาแล้ว 18 เครือ รอตัดอีก 384 เครือ ต้นทุเรียนคาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ในปี 2564

วิเชียร ทองพุ่ม

        ทั้งนี้ วิเชียร ทองพุ่ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เผยว่า ที่ทัณฑสถานแห่งนี้มีจำนวนผู้ต้องกว่า 4,200 คน เป็นผู้ต้องขังชายต้องโทษไม่เกิน 15 ปี โดยทุกคนมีสทธิ์เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก ภายใต้กฎเกณฑ์ว่าโทษต้องเหลือไม่เกิน 3 ปี เมื่อมีการพ้นโทษก็จะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป นอกจากนี้ยังมีภาระสอนอาชีพอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและบริบทของแต่ละคน อย่างไรก็ตามในการสอนอาชีพนี้ คาดว่าจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษแล้ว โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเงินปันผลร้อยละ 50 จากรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย ซึ่งรายได้ของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน สำหรับโครงการกำลังใจฯ ได้เข้ามาสอนการทำเกษตรแปลงใหญ่ สอนการเจาะทางการตลาด ให้รู้จักขาย รู้จักต้นทุน กำไร ทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนการผลิตให้ได้กำไรสูงสุด ลดค่าใช้จ่าย เช่น ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เอง เดิมที่พื้นที่บริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผล เนื่องจากผิวดินเป็นที่ราบเชิงเขาไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกใดๆ เราได้ทำการบำรุงดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์จนสามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด นอกจากนี้โครงการยังได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสอดแทรกทุกหลักสูตรของโครงการฯ เพราะการหาเงินได้มากเท่าไหร่ ถ้าไม่รู้จักความพอดีก็จะไม่พอใช้

จีรศักดิ์-สมศักดิ์

         ผู้เข้าร่วมโครงการกำลังใจ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรมเรือนจำเขาพริก จีรศักดิ์ เล่าว่าเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่มา 11 เดือน โครงการให้ความรู้เบื้องต้นในการเลี้ยงดูไก่ โดยทำหน้าที่ให้อาหาร ดูแลโรงเรือน และช่วยเก็บไข่ไก่ ซึ่งทำงานตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. การเข้าร่วมโครงการนี้เพราะมีความสนใจ มาด้วยความไม่รู้ และไม่เคยทำงานด้านการเกษตรมาก่อน พอได้มาทำแล้วรู้สึกชอบ การเลี้ยงไก่เป็นวิชาที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ให้ผลตอบแทนทุกๆ วัน

         อีกหนึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการฯ เลี้ยงไก่มากว่า 1 ปี สมศักดิ์ เผยว่า โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้และเปิดโลกอีกโลกหนึ่ง พอได้ลงมือทำมุมมองที่เคยมองอาชีพเกษตรกรก็เปลี่ยนไป รู้สึกว่าเป็นงานที่มีขั้นตอนค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เหมือนกับการใช้ชีวิต ส่วนตัวได้ความรู้เรื่องวิชาการ การรักษาโรคระบาด วิธีการผลิตตามเป้าหมาย ดูเรื่องระบบน้ำ และแสงสว่าง นอกจากนี้ยังมีรายได้จากเงินปันผล ซึ่งตั้งใจว่าเมื่อพ้นโทษอยากประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ เพราะสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ทุกวัน

         นอกจากการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมแล้ว ยังได้มีการพัฒนาพื้นที่ของเรือนจำให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในเรือนจำ ซึ่งจะทำให้บุคคลและคณะที่มาศึกษาดูงานได้ศึกษารูปแบบของการเกษตรที่ทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต และการเกษตรในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตัวเองได้ ซึ่งนับเป็นพระวิสัยทัศน์ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ได้ประทานคำแนะนำให้เกิดรูปแบบของการเกษตร 2 แนวทางในพื้นที่เดียวกัน