ข่าว

วันนี้ "เงินฝาก" กี่ล้านก็คุ้มครองแค่ 1 ล้าน แบงก์ล้มเช็คเลยมีที่ไหนบ้างคุ้มครอง

วันนี้ "เงินฝาก" กี่ล้านก็คุ้มครองแค่ 1 ล้าน แบงก์ล้มเช็คเลยมีที่ไหนบ้างคุ้มครอง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

11 สิงหาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครอง "เงินฝาก" จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครอง "เงินฝาก" เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้ วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

สำหรับข้อมูลเงินฝาก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันมีจำนวนทั้งหมด 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่าจำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337.334 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้น และเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมีจำนวนทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จากสิ้นปีก่อน

 

 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครอง "เงินฝาก" แก่ผู้ฝากทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 19 แห่ง สาขาธนาคารต่างประเทศ 11 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งจะคุ้มครองทันทีในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองบัญชีเงินฝาก 5 ประเภท ได้แก่ 1. เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ 3. เงินฝากประจำ 4. บัตรเงินฝาก และ 5. ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนภายใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด

 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, เงินฝาก, คุ้มครอง, สถาบันการเงิน

 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, เงินฝาก, คุ้มครอง, สถาบันการเงิน

 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, เงินฝาก, คุ้มครอง, สถาบันการเงิน

 

 

รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง

 • ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (19 แห่ง)

 

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 9. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 10. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)    
 11. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
 13. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 14. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 15. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 16. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 17. ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
 18. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 19. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

 • สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง)

 

 1. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
 2. ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 3. ธนาคารซิตี้แบงก์ 
 4. ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด  
 5. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
 6. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 7. ธนาคารดอยซ์แบงก์
 8. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
 9. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
 10. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 11. ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์

 

 • บริษัทเงินทุน (2 แห่ง)

 

 1. บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

 

 • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง)

 

 1. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
 2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 3. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, เงินฝาก, คุ้มครอง, สถาบันการเงิน

 

logoline